مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

333

دانلود:

161

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه الگوهای ارتباط و تعارضات زناشویی در زنان متاهل شاغل در بانک های دولتی و زنان خانه دار شهر شیراز

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 122

چکیده

 این پژوهش با هدف «مقایسه الگوهای ارتباطی و تعارضات زناشویی در زنان متاهل شاغل در بانک های دولتی و زنان خانه دار» انجام شد. روش پژوهش از نوع علی - مقایسه ای است. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه تعارضات زناشویی (MCQ) و پرسشنامه الگوهای ارتباط زناشویی (CPQ) بود. جامعه آماری را زنان متاهل شاغل در بانک ها و زنان خانه دار در شهر شیراز در سال 1388 تشکیل می دادند. افراد نمونه پژوهش را 100 نفر از زنان متاهل شاغل که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و 100 نفر از زنان خانه دار که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند, تشکیل داده اند. داده های پژوهش با استفاده از آزمون t مستقل جهت تعیین تفاوت میانگین های دو گروه, مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که زنان شاغل بیشتر از الگوی ارتباطی سازنده متقابل (P<0.05) و زنان خانه دار بیشتر از الگوی ارتباطی اجتناب متقابل (P<0.01) استفاده می کنند. در زمینه تعارضات زناشویی نیز زنان شاغل در خرده مقیاس جدا کردن امور مالی از یکدیگر دارای تعارضات بیشتری هستند (p<0.01) و زنان خانه دار در خرده مقیاس های افزایش جلب حمایت فرزندان و افزایش واکنش های هیجانی (P<0.05) دارای تعارضات بیشتری بودند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.