video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,985

دانلود:

443

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

قدرت پیش بینی ویژگی های شخصیتی و سبک زندگی بر رضایت مندی زوجی زنان پرستار شهر شیراز

صفحات

 صفحه شروع 139 | صفحه پایان 161

چکیده

 هدف از این پژوهش بررسی قدرت پیش بینی ویژگی های شخصیتی و سبک زندگی بر رضایت مندی زوجی زنان پرستار می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری, کلیه پرستاران زن متاهل بیمارستان های شهر شیراز بوده که تعداد 140 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رضایت مندی زوجی انریچ, شخصیتی(NEO-FFI)  و سبک زندگی میلر و اسمیت بود. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و همچنین, ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره از روش SPSS استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که بین عامل عصبی بودن و مدت ازدواج با رضایت مندی زوجی رابطه منفی, ولی بین عامل توافق و سبک زندگی با رضایت مندی زوجی رابطه وجود دارد و بین عامل برون گرایی, بازبودن, وجدانی بودن و سن با رضایت مندی زوجی رابطه ای یافت نشد. نتایج دیگر پژوهش نشان داد که عامل عصبی بودن, توافق و مدت ازدواج به صورت معناداری رضایت مندی زوجی را پیش بینی می کنند. در حالی که برای عامل برون گرایی, باز بودن, وجدانی بودن از متغیرهای شخصیتی و عامل سن سهم معناداری پیدا نشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فاضل، امین اله، حق شناس، حسن، و کشاورز، زهرا. (1390). قدرت پیش بینی ویژگی های شخصیتی و سبک زندگی بر رضایت مندی زوجی زنان پرستار شهر شیراز. زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)، 2(3 (مسلسل 7))، 139-161. SID. https://sid.ir/paper/169222/fa

  Vancouver: کپی

  فاضل امین اله، حق شناس حسن، کشاورز زهرا. قدرت پیش بینی ویژگی های شخصیتی و سبک زندگی بر رضایت مندی زوجی زنان پرستار شهر شیراز. زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)[Internet]. 1390؛2(3 (مسلسل 7)):139-161. Available from: https://sid.ir/paper/169222/fa

  IEEE: کپی

  امین اله فاضل، حسن حق شناس، و زهرا کشاورز، “قدرت پیش بینی ویژگی های شخصیتی و سبک زندگی بر رضایت مندی زوجی زنان پرستار شهر شیراز،” زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)، vol. 2، no. 3 (مسلسل 7)، pp. 139–161، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/169222/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی