مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زن و جامعه (جامعه شناسی زنان) | سال:1390 | دوره:2 | شماره:3 (مسلسل 7) | صفحه شروع:123 | صفحه پایان:137

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

391

دانلود:

170

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بین افکار ناکارآمد و تمایل به افکار خودکشی در همسران آزار دیده

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 137

چکیده

 هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه افکار ناکارامد و تمایل به افکار خودکشی در همسران آزار دیده در شهرستان جهرم بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان و مردان مورد خشونت و آزار بود که به دادگاه حمایت خانواده, پزشکی قانونی و شورای حل اختلاف جهرم مراجعه کرده بودند که از میان آنان تعداد 292 نفر از همسران آزار دیده (162 زن و 130 مرد) در گروه سنی 20-45 سال با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه نگرش های ناکارآمد «وایزمن و بک» و پرسشنامه سنجش میزان افکار خودکشی «بک» در مورد آنان به اجرا در آمد. نتایج پژوهش نشان دادند که بین افکار ناکارآمد و تمایل به افکار خودکشی در همسران آزار دیده رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین, بین افکار ناکارآمد در همسران آزار دیده زن و مرد تفاوتی معنادار دیده می شود, اما بین تمایل به افکار خودکشی در همسران آزار دیده زن و مرد تفاوتی معنادار وجود نداشت. این نتایج نشان دادند که بین تمامی ابعاد افکار ناکارآمد با تمایل به افکار خودکشی نیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در بررسی و تحلیل میزان تحصیلات بر افکار ناکارآمد در همسران آزار دیده, یافته ها نشان دادند که تحصیلات بر میزان افکار ناکارآمد تاثیری معنادار دارد در حالی که بر تمایل به افکار خودکشی در گروه تاثیری معنادار نشان نداد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID