video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,875

دانلود:

616

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بین سبک های فرزندپروری، دلبستگی و تعهد زناشویی در زنان متاهل دانشگاه علامه طباطبایی

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 60

چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک فرزندپروری, دلبستگی و تعهد زناشویی در دانشجویان زن متاهل انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه پژوهش دانشجویان زن متاهل دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 89-88 بودند که نمونه مورد نظر شامل 120 دانشجوی متاهل بود که به گونه در دسترس از این جامعه انتخاب گردیدند و ابزارهای پژوهش بین آنها توزیع گردید و تکمیل شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های اقتدار والدینی (فرم پدر و فرم مادر), سبک دلبستگی و تعهد زناشویی است. برای تحلیل داده های بدست آمده از پژوهش از روش همبستگی استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بین سبک فرزندپروری و دلبستگی به صورت کلی رابطه وجود دارد به این ترتیب فرضیه نخست تایید گردید. همچنین, نتایج حاکی از این بود که به صورت کلی بین سبک دلبستگی و تعهد زناشویی رابطه معنادار وجود ندارد بنابراین, فرضیه دوم به صورت کلی رد شد. همچنین, بین سبک فرزندپروری و تعهد زناشویی به صورت کلی رابطه معنادار یافت گردید و از این رو, فرضیه سوم پژوهش تایید گردید.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی، حاتمی ورزنه، ابوالفضل، اسمعیلی، معصومه، و فرح بخش، کیومرث. (1390). رابطه بین سبک های فرزندپروری, دلبستگی و تعهد زناشویی در زنان متاهل دانشگاه علامه طباطبایی. زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)، 2(3 (مسلسل 7))، 39-60. SID. https://sid.ir/paper/169220/fa

  Vancouver: کپی

  قنبری هاشم آبادی بهرامعلی، حاتمی ورزنه ابوالفضل، اسمعیلی معصومه، فرح بخش کیومرث. رابطه بین سبک های فرزندپروری, دلبستگی و تعهد زناشویی در زنان متاهل دانشگاه علامه طباطبایی. زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)[Internet]. 1390؛2(3 (مسلسل 7)):39-60. Available from: https://sid.ir/paper/169220/fa

  IEEE: کپی

  بهرامعلی قنبری هاشم آبادی، ابوالفضل حاتمی ورزنه، معصومه اسمعیلی، و کیومرث فرح بخش، “رابطه بین سبک های فرزندپروری, دلبستگی و تعهد زناشویی در زنان متاهل دانشگاه علامه طباطبایی،” زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)، vol. 2، no. 3 (مسلسل 7)، pp. 39–60، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/169220/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی