Start: 2/3/2023 11:31:58 AMEnd: 2/3/2023 11:31:59 AM >> 601

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,804

دانلود:

579

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بین سبک های فرزندپروری، دلبستگی و تعهد زناشویی در زنان متاهل دانشگاه علامه طباطبایی

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 60

چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک فرزندپروری, دلبستگی و تعهد زناشویی در دانشجویان زن متاهل انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه پژوهش دانشجویان زن متاهل دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 89-88 بودند که نمونه مورد نظر شامل 120 دانشجوی متاهل بود که به گونه در دسترس از این جامعه انتخاب گردیدند و ابزارهای پژوهش بین آنها توزیع گردید و تکمیل شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های اقتدار والدینی (فرم پدر و فرم مادر), سبک دلبستگی و تعهد زناشویی است. برای تحلیل داده های بدست آمده از پژوهش از روش همبستگی استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بین سبک فرزندپروری و دلبستگی به صورت کلی رابطه وجود دارد به این ترتیب فرضیه نخست تایید گردید. همچنین, نتایج حاکی از این بود که به صورت کلی بین سبک دلبستگی و تعهد زناشویی رابطه معنادار وجود ندارد بنابراین, فرضیه دوم به صورت کلی رد شد. همچنین, بین سبک فرزندپروری و تعهد زناشویی به صورت کلی رابطه معنادار یافت گردید و از این رو, فرضیه سوم پژوهش تایید گردید.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی