video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,754

دانلود:

676

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه سبک های دلبستگی، بخشش و تعارضات زناشویی در زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرج

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 79

چکیده

 هدف از این پژوهش بررسی رابطه سبک های دلبستگی, بخشش و تعارضات زناشویی در زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرج بود. به همین منظور, تعداد 200 زوج (400 نفر) از زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه تجارب شخصی در روابط صمیمانه, بخشش و تعارضات زناشویی براتی و ثنایی استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون و آزمون تی برای گروه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که میان سبک های دلبستگی, تعارضات زناشویی و بخشش رابطه ای معنادار وجود دارد. همچنین, میزان تعارضات زناشویی در زوج هایی که سبک دلبستگی هر دوی آنها ایمن است کمتر و میزان بخشش در آنها بیشتر از زوج هایی است که سبک های دلبستگی هر دوی آنها ناایمن و یا سبک دلبستگی یکی از آنها ایمن و دیگری ناایمن است. در نهایت, زوج های بدون تعارض نسبت به زوج های دارای تعارضات زناشویی, یکدیگر را بیشتر می بخشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خسروی، زهره، بلیاد، محمدرضا، ناهیدپور، فرزانه، و آزادی، شهدخت. (1390). بررسی رابطه سبک های دلبستگی, بخشش و تعارضات زناشویی در زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرج. زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)، 2(3 (مسلسل 7))، 61-79. SID. https://sid.ir/paper/169219/fa

  Vancouver: کپی

  خسروی زهره، بلیاد محمدرضا، ناهیدپور فرزانه، آزادی شهدخت. بررسی رابطه سبک های دلبستگی, بخشش و تعارضات زناشویی در زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرج. زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)[Internet]. 1390؛2(3 (مسلسل 7)):61-79. Available from: https://sid.ir/paper/169219/fa

  IEEE: کپی

  زهره خسروی، محمدرضا بلیاد، فرزانه ناهیدپور، و شهدخت آزادی، “بررسی رابطه سبک های دلبستگی, بخشش و تعارضات زناشویی در زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرج،” زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)، vol. 2، no. 3 (مسلسل 7)، pp. 61–79، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/169219/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی