Start: 2/5/2023 2:52:11 PMEnd: 2/5/2023 2:52:11 PM >> 603

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

212

دانلود:

101

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزشیابی آموزش های فنی حرفه ای زنان روستایی در زمینه صنایع دستی

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 37

چکیده

 آموزش زنان روستایی گامی اثربخش در راستای توسعه پایدار روستایی است. هدف کلی این پژوهش توصیفی - پیمایشی, ارزشیابی آموزش های فنی حرفه ای غیررسمی زنان روستایی بود. جامعه آماری این پژوهش را زنان روستاهای شهرستان سنندج در استان کردستان تشکیل دادند و با محاسبه حجم نمونه ای معادل 120 نفر با استفاده از جدول کرسجی و مورگان (Morgan & KrejcE, 1980) از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن به وسیله پانل متخصصین تایید گردید. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش آزمون مجدد استفاده شد و پایایی آزمون مورد تایید قرار گرفت. بر اساس یافته ها, تفاوتی معنادار بین مهارت پیشین و کنونی پاسخگویان در زمینه صنایع دستی پس از شرکت در برنامه های آموزش فنی و حرفه ای بدست آمد. بررسی تفاوت در تغییر دانش زنان روستایی بر حسب سطح تحصیلات, حاکی از آن بود که اختلافی معنی دار بین تغییر دانش زنان روستایی در سطوح گوناگون تحصیلی وجود دارد. با توجه این که هدف از اجرای این آموزش ها اشتغال زایی در راستای توسعه اقتصادی روستا می باشد, اما متاسفانه به علت محدودیت اعتبارات, نبود صرفه اقتصادی تولید در سطح خرد و ... امکان اشتغال زنان روستایی در زمینه صنایع دستی بسیار محدود است. جهت برطرف شدن این معضل, تشکیل شرکت های تعاونی زنان روستایی و شرکت های تعاونی فرش بافی در روستا پیشنهاد می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی