video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

809

دانلود:

291

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دختر دانشگاه شیراز نسبت به خودآزمایی سینه

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 20

چکیده

 امروزه دیگر بیماری و مرگ از وقایعی نیستند که منحصرا از نظر زیستی قابل بررسی باشند بلکه با عوامل گوناگون و متعدد اجتماعی - فرهنگی ارتباط دارند. سرطان سینه یکی از بیماری هایی است که با مبتلا کردن زنان تاثیرات زیان باری بر زندگی اجتماعی می گذارد. با توجه به این که درمان این بیماری چنانچه در مراحل اولیه شناسایی شود, نتایجی مطلوب تر را در پی خواهد داشت, بسیار ضروری است تا زنان از آگاهی کافی, نگرش مثبت و عملکرد مناسب در این زمینه برخوردار باشند. این پژوهش به صورت مقطعی و در مورد 305 نفر از دانشجویان انجام شده است. شیوه نمونه گیری سهمیه ای بوده و در نهایت, افراد به صورت تصادفی ساده گزینش شده اند. پرسشنامه, ابزار پژوهش بوده و از نرم افزارSpss  جهت تجزیه و تحلیل داده ها بهره گیری شد. بر اساس یافته ها, آگاهی 43.1 درصد از افراد مورد مطالعه پایین بوده و 34.32 درصد نسبت به خودآزمایی سینه, نگرش منفی داشته اند. همچنین, تنها 2.3 درصد به صورت منظم اقدام به انجام خودآزمایی سینه می کنند. بنابر نتایج یاد شده, تلاش در راستای آموزش بیشتر زنان و ارتقای آگاهی آنها بسیار ضرورت دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  موحد، مجید، البرزی، صدیقه، و عباسی شوازی، محمدتقی. (1390). بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با آگاهی, نگرش و عملکرد دانشجویان دختر دانشگاه شیراز نسبت به خودآزمایی سینه. زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)، 2(3 (مسلسل 7))، 1-20. SID. https://sid.ir/paper/169216/fa

  Vancouver: کپی

  موحد مجید، البرزی صدیقه، عباسی شوازی محمدتقی. بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با آگاهی, نگرش و عملکرد دانشجویان دختر دانشگاه شیراز نسبت به خودآزمایی سینه. زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)[Internet]. 1390؛2(3 (مسلسل 7)):1-20. Available from: https://sid.ir/paper/169216/fa

  IEEE: کپی

  مجید موحد، صدیقه البرزی، و محمدتقی عباسی شوازی، “بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با آگاهی, نگرش و عملکرد دانشجویان دختر دانشگاه شیراز نسبت به خودآزمایی سینه،” زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)، vol. 2، no. 3 (مسلسل 7)، pp. 1–20، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/169216/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی