مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زن و جامعه (جامعه شناسی زنان) | سال:1391 | دوره:3 | شماره:2 (مسلسل 10) | صفحه شروع:117 | صفحه پایان:136

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,106

دانلود:

852

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با اضطراب

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 136

چکیده

 هدف از اجرای این پژوهش بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با اضطراب دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر شیراز بود. بدین منظور, 380 نفر (230 دختر و 150 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه های ویژگی های شخصیت نئو, سبک های دلبستگی و اضطراب بک را تکمیل کردند. برای بررسی و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون, تی تست و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان دادند که سبک دلبستگی اضطرابی با اضطراب رابطه ای مثبت و معنادار دارد و در مورد ویژگی های شخصیتی, بین روان رنجوری و اضطراب رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین برونگرایی, مسوولیت پذیری, انعطاف پذیری و اضطراب رابطه معنادار منفی وجود دارد. تنها سبک دلبستگی اضطرابی توان پیش بینی کنندگی اضطراب را داشت و از بین مولفه های ویژگی شخصیتی, روان رنجوری, توان پیش بینی اضطراب دختران و روان رنجوری و مسوولیت پذیری توان پیش بینی اضطراب پسران را داشت. هم چنین, دختران نسبت به پسران اضطراب بیش تری را نشان دادند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID