مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زن و جامعه (جامعه شناسی زنان) | سال:1391 | دوره:3 | شماره:2 (مسلسل 10) | صفحه شروع:17 | صفحه پایان:37

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

216

دانلود:

107

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با مدیریت چهره در میان دختران جوان

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 37

چکیده

 هدف از این پژوهش مطالعه عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با مدیریت چهره در میان دختران جوان است. این مطالعه به روش کمی (پیمایش) و با استفاده از پرسشنامه انجام شده و جامعه آماری آن شامل دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر شیراز می باشد. حجم نمونه, با استفاده از جدول لین, با سطح اطمینان 95 درصد و خطای پنج درصد, 382 نفر برآورد گردید. داده ها پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی (همبستگی, تحلیل واریانس, رگرسیون ساده و چند متغیره) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های پژوهش نشان می دهد که درصد زیادی از پاسخگویان میزان مدیریت بالایی در مورد چهره خود اعمال می کردند. هم چنین, بین متغیرهایی مانند پذیرش اجتماعی و ابعاد آن, نگرش نسبت به تبلیغات, دینداری و مصرف رسانه ای با میزان مدیریت چهره رابطه معنی داری وجود داشته و تفاوت های معنی داری بین احساس طبقاتی پاسخگویان و میزان مدیریت چهره مشاهده نشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.





 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID