مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زن و جامعه (جامعه شناسی زنان) | سال:1391 | دوره:3 | شماره:4 (مسلسل 12) | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:19

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

546

دانلود:

170

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر سنندج و عوامل اجتماعی موثر بر آن

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 19

چکیده

 امنیت یکی از مولفه های اساسی رفاه اجتماعی می باشد, و زنان به عنوان سرمایه های انسانی هر جامعه ای, نقشی موثر در پیشبرد تعالی و اهداف جامعه دارند؛ این مهم جز با احساس امنیت آنها در عرصه های اجتماعی امکان پذیر نخواهد شد, لذا این پژوهش برآن است عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی در میان زنان شهر سنندج را تبیین نماید. روش پژوهش, پیمایشی بوده, جامعه آماری زنان 18 تا 65 سال شهر سنندج هستند, از بین آنها تعداد 250 نفر نمونه انتخاب شد. یافته های توصیفی بیانگر احساس امنیت اجتماعی متوسط در بین زنان شهر سنندج است که برابر با 31.67 بود. یافته های تحلیلی حاکی از روابط معنادار بین امنیت محل سکونت و حمایت اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی زنان بوده و متغیرهای پایبندی مذهبی, پوشش مناسب, پایگاه اقتصادی - اجتماعی و رسانه های ارتباط فرهنگی, رابطه ای با احساس امنیت اجتماعی نشان ندادند. تحلیل رگرسیونی چند متغیره نشان داد به طور کلی متغیرهای پیش بین حدود 30 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین می نمایند. نتیجه این که مولفه های امنیت محل سکونت و حمایت اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی زنان شهر سنندج رابطه دارند, همچنین, وضعیت نامناسب اقتصادی, مزاحمت های خیابانی و همسرآزاری از مهمترین دغدغه های بسیاری از زنان این شهر را تشکیل می دهد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID