مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زن و جامعه (جامعه شناسی زنان) | سال:1391 | دوره:3 | شماره:4 (مسلسل 12) | صفحه شروع:21 | صفحه پایان:41

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

808

دانلود:

477

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی سبک زندگی زنان شاغل و غیر شاغل

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 41

چکیده

 این پژوهش به بررسی تفاوت بین سبک زندگی زنان شاغل و غیر شاغل اختصاص دارد. جامعه آماری این پژوهش را زنان شاغل و غیر شاغل متاهل 49-25 سال شهر ساری مرکز استان مازندران تشکیل می دهند که حجم نمونه با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی 450 نفر می باشد. روش پژوهش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. بر حسب یافته های پژوهش اکثر زنان دارای سبک زندگی سنتی می باشند. و آزمون های مقایسه میانگین ها نشان می دهد بین سبک زندگی زنان شاغل و غیر شاغل تفاوت وجود دارد, این تفاوت در ابعاد سبک زندگی (روابط اجتماعی, مدیریت بدن, الگوی خرید) کاملا مشهود است. دیگر نتایج ناشی از تحلیل همبستگی پژوهش نشان می دهند بین سن, تحصیلات, درآمد خانواده با سبک زندگی, رابطه معناداری وجود دارد و منزلت شغلی زنان شاغل از عوامل تاثیرگذار بر نوع سبک زندگی آنان است. تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان می دهد به ترتیب سن افراد و سپس نوع فعالیت و در رتبه بعدی درآمد خانواده و تحصیلات به گونه نسبی قدرت تبیین نوع سبک زندگی را دارند. در نهایت, بر اساس نمودار تحلیل مسیر, تحصیلات زنان نقش اصلی را در نوع سبک زندگی دارا می باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID