مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

194

دانلود:

94

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عدالت سازمانی تعدیل کننده رابطه استرس، گرانباری و خطرات شغلی با دلبستگی و تعهد پرستاران زن

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 142

چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کننده عدالت توزیعی و رویه ای در رابطه میان استرس, گرانباری و خطرات شغلی با دلبستگی و تعهد در پرستاران و بهیاران زن به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش پرستاران و بهیاران زن سه درمانگاه خصوصی بودند که از میان آنها, 94 پرستار به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های عدالت توزیعی, رویه ای, استرس شغلی, گرانباری نقش, خطرات شغلی و تعهد سازمانی(Lambert et al, 2007)  و پرسشنامه دلبستگی شغلی (Ouyang, 2009) بودند. داده های بدست آمده از ابزارهای پژوهش از راه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن بودند که: 1. عدالت توزیعی و رویه ای رابطه استرس شغلی را با دلبستگی شغلی در پرستاران و بهیاران زن تعدیل می کند. بدین معنی که وقتی عدالت توزیعی و رویه ای پایین است, رابطه استرس شغلی با دلبستگی شغلی منفی یا غیر معنادار, ولی وقتی عدالت توزیعی بالاست, این رابطه مثبت است. 2. عدالت توزیعی همچنین, رابطه گرانباری نقش را با دلبستگی شغلی تعدیل می کرد. بدین معنی که وقتی عدالت توزیعی پایین است, گرانباری نقش با دلبستگی شغلی دارای رابطه منفی, ولی وقتی عدالت توزیعی بالاست, این رابطه مثبت است. 3. بالاخره عدالت توزیعی رابطه خطرات شغلی را با تعهد سازمانی تعدیل می کرد. بدین معنی که وقتی عدالت توزیعی پایین است, خطرات شغلی با تعهد سازمانی دارای رابطه منفی, ولی وقتی عدالت توزیعی بالاست, رابطه خطرات شغلی با تعهد سازمانی مثبت است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی