مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زن و جامعه (جامعه شناسی زنان) | سال:1390 | دوره:2 | شماره:4 (مسلسل 8) | صفحه شروع:93 | صفحه پایان:113

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

112

دانلود:

78

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه شیوه های کسب داده ها به وسیله پرستاران زن

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 113

چکیده

سواد داده ای و دانش کافی در راه درست جستجوی داده ها, بازیابی و انتخاب مدارک مناسب از اهمیت شایانی برخوردار است. این امر در پرستاران که در همه ابعاد علمی و تخصصی رشته خود, همراه پزشکان فعالیت می کنند, بیشتر نمود پیدا می کند. شناخت ابزارهای جستجو و بازیابی داده ها منجر به تکامل روش های تشخیص و درمانی شده و حتی آموزش های جدید را می طلبد. این پژوهش به روش مطالعه پیمایشی توصیفی از راه پرسشنامه بین سرپرستاران بیمارستان های خصوصی شهر تهران با هدف بررسی شیوه های کسب داده های سرپرستاران گردآوری شده تا با شناخت نقاط قوت و ضعف این مساله برای توسعه برنامه های آموزشی پرستاران بکار رود. تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی تواما استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد که نداشتن مهارت های استفاده از رایانه و نرم افزارها, عدم تسلط کافی به متون انگلیسی و عدم آشنایی با ابزارهای جستجو از مهمترین موانع موثر در دستیابی پرستاران زن به منابع داده ای هستند. با توجه به این که اصلی ترین منابع مورد نیاز پرستاران زن به زبان انگلیسی می باشد, لذا, عدم تسلط به متون انگلیسی مانعی مهم و تاثیرگذار بر دستیابی سرپرستاران به داده ها شناخته شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID