مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رهیافتی نو در مدیریت آموزشی | سال:1391 | دوره:3 | شماره:2 (پیاپی 10) | صفحه شروع:139 | صفحه پایان:153

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

376

دانلود:

204

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه یادگیری سازمانی و خودکارآمدی مسیر شغلی با اشتیاق کاری مدیران

صفحات

 صفحه شروع 139 | صفحه پایان 153

چکیده

 هدف از این پژوهش بررسی رابطه یادگیری سازمانی و خودکارآمدی مسیر شغلی با اشتیاق کاری مدیران در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بود که تعداد آنها 75 نفر و حجم نمونه 62 نفر تعیین گردید. ابزارهای جمع آوری داده ها در این پژوهش شامل پرسشنامه های, یادگیری سازمانی گومژ و همکاران (2005), پرسشنامه خودکارآمدی مسیرشغلی بتز (2004) و پرسشنامه اشتیاق کاری شوفلی و همکاران (2006) بوده که روایی محتوایی هر سه پرسشنامه به وسیله اساتید متخصص علوم تربیتی, روان شناسی و مدیریت مورد تایید قرار گرفت و ضریب پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 0.92, 0.93 و 0.95 بدست آمد. در این پژوهش از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون, تحلیل واریانس چندگانه, رگرسیون گام به گام و تحلیل مسیر استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش رابطه معنی داری بین یادگیری سازمانی (r=0.32) و اشتیاق کاری مدیران وجود دارد. هم چنین, رابطه ای معنی دار بین یادگیری سازمانی با خودکارآمدی مسیر شغلی (r=0.36) دیده شده است. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که اشتیاق کاری مستقیما تحت تاثیر یادگیری سازمانی (b=0.68) است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID