مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رهیافتی نو در مدیریت آموزشی | سال:1391 | دوره:3 | شماره:2 (پیاپی 10) | صفحه شروع:99 | صفحه پایان:118

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

198

دانلود:

130

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقایسه ای نظام ارزشی فرهنگیان (مدیران و معلمان) شهرستان دشتستان بر اساس نظریه ارزش های بنیادین شوارتز

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 118

چکیده

 هدف از این پژوهش, بررسی و مقایسه نظام ارزشی فرهنگیان (مدیران و معلمان) و ابعاد نظام ارزشی آنان بر اساس نظریه ارزش های بنیادین شوارتز بود. بدین منظور, از میان مدیران و معلمان شاغل در مدارس دوره های گوناگون تحصیلی شهرستان دشتستان (واقع در استان بوشهر) در سال تحصیلی 89 - 1388, نمونه ای به حجم 327 نفر, با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده ها, از مقیاس زمینه یابی ارزش های شوارتز که شامل ده گونه ارزشی در قالب پنجاه و هفت عبارت ارزشی است, استفاده شد. روایی ابزار یاد شده بین 0.76 - 0.36 و پایایی آن 0.74 محاسبه گردید. نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های پی در پی نشان داد که نظام ارزشی مدیران و معلمان این شهرستان مشابه یکدیگر و به ترتیب شامل ابعاد ارزشی خیرخواهی, جهان گرایی, امنیت, خوداتکایی, سنت, قدرت, همنوایی, موفقیت, برانگیختگی و لذت طلبی بوده و بین این ابعاد ارزشی در سطح 0.0001 تفاوت معناداری وجود دارد. افزون بر این, نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل واریانس دو سویه نیز نشان داد که بین ابعاد نظام ارزشی مدیران و معلمان, بر اساس متغیرهای جنسیت, دوره تحصیلی و سابقه خدمت, تفاوتی معنادار وجود ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID