مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

255

دانلود:

133

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان های کشاورزی استان تهران

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 134

چکیده

 تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان های کشاورزی استان تهران انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. افراد تحت پژوهش آن شامل آموزشگران (تخصصی, عمومی) هنرستان های کشاورزی استان تهران بود (N=91) که با استفاده از نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب و آماره کوکران 49 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه ها متناسب با تعداد آموزشگران هنرستان های کشاورزی توزیع شد. ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن بر اساس نظر پنج نفر از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و تربیت مدرس تایید و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به تفکیک مولفه های تحقیق 0.94 – 0.82 محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که عملکرد شغلی 75 درصد از آموزشگران متوسط و بالا بود. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین مهارت حرفه ای, رضایت شغلی و ویژگی های حرفه ای آموزشگران با میزان عملکرد شغلی آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (p<0.01) در حالی که بین سن و عملکرد شغلی آموزشگران رابطه منفی و معنی داری دیده شده است .(p<0.05) یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون مبین آن است که متغیرهای میزان ویژگی های حرفه ای, رضایت شغلی و مهارت حرفه ای آموزشگران تبیین کننده 81.3 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق می باشند. بنابراین, بهبود مهارت ها و ویژگی های حرفه ای آموزشگران و فراهم نمودن شرایط لازم به منظور افزایش رضایت شغلی آنها از عوامل تاثیرگذار در ارتقای سطح عملکرد شغلی آنها و به تبع آن, بهبود فرآیند یادگیری فراگیران است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.