Start: 2/6/2023 2:04:48 PMEnd: 2/6/2023 2:04:48 PM >> 694

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,429

دانلود:

1,379

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گذر از شبه نیازسنجی به نیازسنجی آموزشی واقعی (مطالعه موردی)

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 96

چکیده

 بررسی نتایح تحقیقات مربوط به ممیزی سیستم های آموزشی بر اساس استاندارد بین المللی ایزو 10015, بیانگر آن است که یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان, عدم به کارگیری روش ها و تکنیک های نیازسنجی آموزشی دقیق و عینی می باشد. در این مقاله تلاش شده تا ضمن شناخت نیازهای آموزشی شغل کارشناس مالی موسسه مالی و اعتباری مهر, تکنیک نیازسنجی آموزشی شغل محور به طور کاربردی به عنوان ابزاری جهت گذر از شبه نیازسنجی به نیازسنجی آموزشی واقعی تشریح گردد. این تحقیق از نظر هدف از انواع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. برای بررسی نظرات متخصصان از روش تحقیق زمینه یابی استفاده شده است. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق, کلیه مدیران و کارشناسان ارشد مالی موسسه مالی و اعتباری مهر در سراسر کشور به تعداد 61 نفر بوده است. با استفاده از فرمول کوکران, تعداد نمونه لازم 21 نفر می شود که برای جلوگیری از افت نمونه, تعداد 30 نمونه انتخاب شد. نمونه گیری با روش خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. به این ترتیب که در ابتدا از میان استان هایی که خوشه ها را تشکیل می دادند, چند استان انتخاب شده و تعداد نمونه لازم برحسب سهم آن استان به صورت تصادفی از میان شعب مختلف انتخاب شده است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که پرسشنامه اول حاوی تعداد 30 گویه بر اساس شرح وظایف و پرسشنامه دوم مربوط به نیازهای استاندارد آموزشی مبتنی بر اولویت های مورد تایید مدیران و کارشناسان ارشد موسسه مالی و اعتباری مهر, حاوی 27 عنوان نیاز آموزشی بود. نتایج تحقیق نشان داد که از مجموع عناوین نیازهای آموزشی, کمترین نیاز مربوط به آشنایی با اصول سرپرستی با 29.5% فاصله از استانداردهای آموزشی و بیشترین نیاز مربوط به آشنایی با مباحث بانکداری الکترونیکی با 60% فاصله از استاندارد آموزشی می باشد. از رهیافت این بررسی و به جهت افزایش میزان موفقیت به کارگیری این روش در سایر سازمان ها, پیشنهاد می شود که قبل از انجام نیازسنجی آموزشی شغل محور, با توجه به اهمیت شرح وظایف در شناسایی استانداردهای آموزشی, دیدگاه خبرگان شغلی و نیز نتایج شبکه شغلی در حوزه مورد مطالعه, مورد بررسی قرار گیرد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی