مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

279

دانلود:

160

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه سبک های یادگیری با غلبه طرفی مغز دانشجویان بمنظور استفاده در طراحی های آموزشی

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 152

چکیده

 مهم ترین هدف این پژوهش مطالعه و بررسی عوامل مرتبط با توفیق یادگیری دانشجویان مهندسی و پزشکی بود. به همین منظور, دو عامل سبک های یادگیری و غلبه طرفی (برتری نیمکره های مغزی) در دانشجویان دختر و پسر در این دو رشته تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه از نوع همبستگی بوده و پژوهشگر به مقایسه 178 نفر از کل دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل در نیمسال نخست 88-89 رشته های پزشکی و مهندسی دو دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز پرداخت. در این پژوهش از شیوه نمونه گیری خوشه ای استفاده شد و دانشجویان دو پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری کلب و غلبه طرفی مغز سیلبر را تکمیل نمودند. تحلیل آماری داده ها با استفاده از آمار توصیفی, آزمون t و آزمون خی دو و با بکارگیری نرم افزار SPSS 17 صورت گرفت. نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که دانشجویان دو رشته مهندسی و پزشکی از لحاظ شیوه های درک و پردازش داده ها با یک دیگر تفاوت دارند. هم چنین, یافته های مربوط به سبک های یادگیری نشان دادند که دانشجویان رشته پزشکی بیش تر از سبک واگرا استفاده می کنند در حالی که دانشجویان رشته مهندسی گرایش بیش تری به سبک همگرا دارند. هم چنین, در مقایسه شیوه های یادگیری دختران و پسران دانشجو نتایج نشان دادند که دختران شیوه تجربه عینی را بیش تر بکار می گیرند. در ارتباط با غلبه طرفی مغز بیش تر دانشجویان هر دو رشته تحصیلی از هر دو نیمکره مغز برای درک و پردازش اطلاعات استفاده می نمایند. هم چنین, یافته ها حاکی از رابطه بین سبک یادگیری و غلبه طرفی, جنسیت و رشته تحصیلی می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.