مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رهیافتی نو در مدیریت آموزشی | سال:1391 | دوره:3 | شماره:3 (پیاپی 11) | صفحه شروع:153 | صفحه پایان:168

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

253

دانلود:

110

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جایگاه ارزش های فردی و سازمانی از دیدگاه دبیران و مدیران مقطع متوسطه

نویسنده

مهدی نژاد ولی

صفحات

 صفحه شروع 153 | صفحه پایان 168

چکیده

 هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه دبیران و مدیران مقطع متوسطه در مورد جایگاه ارزش ها در زندگی فردی و سازمانی است. روش پژوهش توصیفی - پیمایشی است و برای این منظور از 1775 دبیر شهر زاهدان 315 نفر و از 110 مدیر این مقطع 86 نفر با استفاده از جدول تعیین نمونه مورگان تعیین و سپس از روش نمونه گیری متناسب با حجم برای تعیین حجم نمونه زیرگروهها استفاده شد. در نهایت, از نمونه گیری در دسترس برای گردآوری داده ها استفاده شد. ابزار مورد استفاده, پرسشنامه مقیاس ارزش یلماز و بالچی بوده و از مجموع 401 نمونه 374 (%93) پرسشنامه ها قابل بررسی بودند. آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه %95 و به تفکیک ارزش های فردی و ارزش های سازمانی 0.91 و 0.96 محاسبه شد. روش های آماری استفاده شده در پژوهش عبارت است از محاسبه فراوانی ها, میانگین ها, انحراف معیار, میانه و آزمون t مستقل بود. یافته ها نشان می دهند که هم در ارزش های فردی و هم در ارزش های سازمانی مدیران و دبیران مدارس متوسطه در چند ارزش اولویت دار و چند مورد کم اهمیت هم عقیده اند. آن ها اغلب به تعهد کاری, آزادی تصمیم و عمل, صداقت, دینداری و پیشرفت در حوزه زندگی شخصی توجه می کنند و کم تر به ارزش هایی همچون مادیات, پول و ثروت اهمیت می دهند. در حوزه زندگی سازمانی هم ارزش هایی همچون همکاری, تعهد, احترام به دیگران, بی طرفی و صداقت جزو ارزش های مهم به لحاظ اولویت از دیدگاه هر دو گروه بودند. در این حوزه نیز اهمیت کم تر به مواردی همچون پول و ثروت داده شده است. آزمون t مستقل نیز بیانگر وجود تفاوت در میانگین مدیران و دبیران در مواردی نظیر بی طرفی, پشتکار, صداقت, احترام به دیگران, مسوولیت پذیری و خلاقیت در دو حوزه ارزش های فردی و سازمانی بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID