video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,056

دانلود:

346

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روند بین المللی سازی برنامه های درسی با رویکرد آموزش از دور در آموزش عالی ایران

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 106

چکیده

 این مطالعه, با رویکردی توصیفی-پیمایشی, با هدف بررسی روند و ابعاد فرایند بین المللی سازی برنامه های درسی با رویکرد آموزش از دور, در آموزش عالی ایران, ضمن بررسی دلایل ضرورت این امر, به شناسایی عوامل, شرایط, منابع, امکانات, تنگناها, فرصت ها و راهبردهای مناسب برای آن پرداخته است. در این راستا با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای – طبقه ای و استفاده از فرمول ککران, 543 نفر از اساتید و دانشجویان ایرانی و خارجی در 5 دانشگاه شهر تهران به تکمیل پرسشنامه ای در طیف لیکرت مرکب از 8 پرسش و 96 گویه پرداخته اند. پس از تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری t تک گروهی, رتبه بندی فریدمن و تحلیل واریانس, بر اساس نتایج, برای همگامی با روند جهانی شدن و شناساندن فرهنگ و تمدن ایرانی به جهانیان, بین المللی سازی برنامه های درسی در آموزش عالی امری ضروری است و رویکرد آموزش از دور, به واسطه انعطاف پذیری بالا و گذر از مرزهای جغرافیایی, سیاسی, اقتصادی و فرهنگی, می تواند راهبردی اثر گذار در این فرایند بشمار رود. از مهم ترین عوامل اثر گذار بر موفقیت فرایند بین المللی سازی برنامه های درسی با رویکرد آموزش از دور در آموزش عالی ایران, می توان به گسترش همکاری های بین المللی دانشگاهها, گسترش استفاده از زبان بین المللی در تدریس, تجدید نظر در قوانین جاری و شفاف سازی آن ها, توسعه منابع مالی, انسانی و زیر ساخت های تکنولوژیک لازم, بهره برداری از فرصت تشابهات فرهنگی و تعداد زیاد متقاضیان ادامه تحصیل در سطح منطقه, انتخاب موضوع های درسی مناسب و لحاظ کردن رویکرد تبدیل شونده در عناصر برنامه درسی یا تغییر در پارادایم های فکری یاددهندگان و یادگیرندگان به واسطه تغییر اساسی در آنچه تدریس می شود و چگونگی تدریس آن اشاره کرد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فتحی واجارگاه، کوروش، ابراهیم زاده، عیسی، فرج الهی، مهران، و خشنودی فر، مهرنوش. (1390). روند بین المللی سازی برنامه های درسی با رویکرد آموزش از دور در آموزش عالی ایران. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2(2 (پیاپی 6))، 77-106. SID. https://sid.ir/paper/168676/fa

  Vancouver: کپی

  فتحی واجارگاه کوروش، ابراهیم زاده عیسی، فرج الهی مهران، خشنودی فر مهرنوش. روند بین المللی سازی برنامه های درسی با رویکرد آموزش از دور در آموزش عالی ایران. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی[Internet]. 1390؛2(2 (پیاپی 6)):77-106. Available from: https://sid.ir/paper/168676/fa

  IEEE: کپی

  کوروش فتحی واجارگاه، عیسی ابراهیم زاده، مهران فرج الهی، و مهرنوش خشنودی فر، “روند بین المللی سازی برنامه های درسی با رویکرد آموزش از دور در آموزش عالی ایران،” رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، vol. 2، no. 2 (پیاپی 6)، pp. 77–106، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/168676/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی