مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رهیافتی نو در مدیریت آموزشی | سال:1390 | دوره:2 | شماره:2 (پیاپی 6) | صفحه شروع:57 | صفحه پایان:75

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

125

دانلود:

103

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

چگونگی استفاده از اینترنت به وسیله دبیران دبیرستان های شهرستان نوشهر

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 75

چکیده

 هدف از انجام این پژوهش شناسایی چگونگی استفاده دبیران شهرستان نوشهر از شبکه جهانی اینترنت بود. پژوهش توصیفی و از نوع زمینه یابی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 195 دبیر شاغل در دبیرستان های شهرستان نوشهر در سال تحصیلی 89-1388 بود که از میان آنان 133 نفر به روش تصادفی طبقه ای (بر حسب جنسیت) به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. بمنظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 24 پرسشی در طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و 0.92 بدست آمد. از آزمون تحلیل عاملی بمنظور شناسایی نحوه استفاده دبیران از اینترنت و از آزمون تی گروههای مستقل, تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه بمنظور بررسی تفاوت بین گروهها بر حسب جنسیت و مقدار آشنایی دبیران با اینترنت بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان دادند که استفاده از اینترنت به وسیله دبیران در شش عامل اصلی نیازمندی ها, علمی و درسی, سرگرمی, خرید, وقت گذرانی و مالی قرار دارد. هم چنین, چگونگی استفاده از اینترنت تحت تاثیر مقدار آشنایی دبیران با اینترنت می باشد, ولی از جنسیت تاثیر نمی پذیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID