video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

307

دانلود:

119

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر آموزش فراشناخت در حل مسایل ریاضی دانش آموزان

صفحات

 صفحه شروع 161 | صفحه پایان 175

چکیده

 مطالعه تاثیر فراشناخت و رویکردهای آن نسبت به توانمندی های حل مساله ریاضی در دانش آموزان مقطع اول متوسطه در یزد هدف اصلی این پژوهش است. روش انجام پژوهش شبه تجربی بوده است. به همین منظور, از جامعه آماری دانش آموزان, 120 دانش آموز سال اول آموزش متوسطه در دو گروه آزمایش و کنترل شرکت کردند. برنامه درسی گروه آزمایش شامل آموزش 6 هفته ای و هر هفته 4 ساعت روش های فراشناختی بود. پیش از شروع این دوره, پیش آزمونی برای کل دانش آموزان (120) اجرا شد. ابزار گرد آوری داده ها آزمون محقق ساخته عملکرد ریاضی بود که روایی محتوایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون t-test مورد تحلیل قرار گرفت و مشخص گردید که بین دو گروه کنترل و آزمایش تفاوتی معنادار وجود دارد. به این معنی که میانگین نمره های گروهی که در دوره فراشناخت شرکت کرده بودند, به گونه ای معنادار بیش تر از میانگین گروه کنترل بود. روی هم رفته, این مطالعه نشان داد که آموزش فراشناخت و رویکردهای آن بر توانمندی حل مساله دانش آموزان و ترغیب آن ها به یادگیری ریاضی تاثیری مثبت دارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  زارع، ح.، و محمدی احمدآبادی، ن. (1390). تاثیر آموزش فراشناخت در حل مسایل ریاضی دانش آموزان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 2(3 (پیاپی 7)), 161-175. https://sid.ir/paper/168671/fa

  Vancouver: کپی

  زارع حسین، محمدی احمدآبادی ناصر. تاثیر آموزش فراشناخت در حل مسایل ریاضی دانش آموزان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1390 [cited 2023January30];2(3 (پیاپی 7)):161-175. Available from: https://sid.ir/paper/168671/fa

  IEEE: کپی

  زارع، ح.، محمدی احمدآبادی، ن.، 1390. تاثیر آموزش فراشناخت در حل مسایل ریاضی دانش آموزان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, [online] 2(3 (پیاپی 7)), pp.161-175. Available: https://sid.ir/paper/168671/fa.