مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

373

دانلود:

96

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی فرایند یادگیری گروهی در دانشجویان بر اساس مدل نپ

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 88

چکیده

 این مطالعه قصد دارد تا با ارزیابی مدل مفهومی یادگیری گروهی «نپ» فرایندهای اجتماعی شناختی اثرگذار بر اثربخشی گروه و یادگیری گروهی دانشجویان را مورد بررسی و روش ارتباط این عوامل را آزمون نماید. در این مطالعه از روش پژوهش توصیفی-همبستگی استفاده شد. کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ساوه به عنوان جامعه آماری و نمونه ای به حجم 191 نفر با روش نمونه گیری هدفمند- قضاوتی انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شامل 5 متغیر اصلی ساختار و زمینه گروه, باورهای گروه, رفتارهای یادگیری گروهی, فراشناخت و اثربخشی گروه به همراه زیر مولفه های آن ها بود که آلفای کرونباخ هریک از این متغیرها به ترتیب عبارتند از: 0.72, 0.78, 0.70, 0.71, 0.72. نتایج تحلیل رگرسیون وجود رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرها را به صورت دو به دو تایید و تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره وجود رابطه تعاملی بین متغیرها را به صورت جزئی مورد تایید قرار داد. سپس برازش مدل با نرم افزار لیزرل ارزیابی شد که نتایج برازش کل مدل را تایید نکرد. هم چنین, نتایج تحلیل مسیر یک مدل نوین را پیشنهاد کرد که نشان می دهد برای موفقیت یادگیری گروهی و اثربخشی گروه باید باورها و فراشناخت گروه مورد ملاحظه و توجه قرار گیرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.