مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رهیافتی نو در مدیریت آموزشی | سال:1390 | دوره:2 | شماره:3 (پیاپی 7) | صفحه شروع:125 | صفحه پایان:139

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

267

دانلود:

138

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی دانش ارزیابی کیفیت ترجمه و آموزش آن در دانشگاههای ایران

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 139

چکیده

کیفیت ترجمه/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">ارزیابی کیفیت ترجمه بدون تردید از جمله مقوله هایی است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه پژوهشگران و ارزیابان ترجمه واقع شده است. چنین توجه گسترده ای باید در زمینه آموزش و کیفیت ترجمه/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">ارزیابی کیفیت ترجمه در محیط های آموزشی دانشگاهی نیز نمود داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش که از انواع پژوهش های کیفی و از نوع تحلیل محتواست, ارایه گزارشی از روش های کاربرد کیفیت ترجمه/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">ارزیابی کیفیت ترجمه در شماری از دانشگاههای ایران, بررسی توصیفی و کیفی دانش ارزیابی و چگونگی آموزش ترجمه و مهم تر از همه, تاثیر کاربرد روش های موجود بر کیفیت آموزش آن در این زمینه بوده است. جامعه آماری این پژوهش را 30 دانشجوی سال چهارم کارشناسی مترجمی و 15 نفر از اساتید ترجمه که به صورت تصادفی از 5 دانشگاه کشور انتخاب شدند, تشکیل داده اند. ابزار پژوهش نیز عبارت بود از مصاحبه ای جامع از نوع تعاملی و نیمه ساختار یافته در خصوص جایگاه کیفیت ترجمه/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">ارزیابی کیفیت ترجمه و کیفیت کاربرد موارد آموزشی مرتبط با این موضوع که بر اساس آن, یافته هایی درخصوص دیدگاهها, رویکردهای گوناگون آموزش و کیفیت ترجمه/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">ارزیابی کیفیت ترجمه, میزان و کیفیت داده های مصاحبه شوندگان و نیز موانع و کاستی های موجود در این راستا بررسی شده است. نتایج این پژوهش بیانگر لزوم وجود راهکارهای بنیادی و دانشی عمیق تر در کیفیت ترجمه/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">ارزیابی کیفیت ترجمه و مهم تر از همه آموزش و کاربرد موثر آن در محیط های آموزشی است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID