مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رهیافتی نو در مدیریت آموزشی | سال:1391 | دوره:3 | شماره:1 (پیاپی 9) | صفحه شروع:63 | صفحه پایان:82

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

494

دانلود:

259

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه سبک های مدیریت مدیران با رضایت شغلی و سلامت روانی معلمان

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 82

چکیده

 هدف از این پژوهش, بررسی رابطه بین سبک های مدیریت مدیران با رضایت شغلی و سلامت روانی معلمان شهر بوکان بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. از بین 102 مدیر, 63 نفر (27 زن و 36 مرد) و از بین 2700 معلم, تعداد 338 نفر (149 زن و 189 مرد) از مدارس شهرستان بوکان به روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک سنج (Luthans, 1989), شاخص توصیف شغل(Smith, Kendall and Hullin, 1969) (JDI)  و پرسشنامه سلامت روانی (Goldberg and Hiller, 1970) (GHQ - 12) استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از شاخص های توصیفی و استنباط آماری نظیر آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. یافته های بدست آمده نشان داد: سبک مدیریت انسان مدارانه مدیران با رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت و معنی دار و با سلامت روانی معلمان رابطه منفی و معنی داری دارد. سبک مدیریت وظیفه مدارانه مدیران با رضایت شغلی معلمان رابطه منفی و معنی دار و با سلامت روانی معلمان رابطه مثبت و معنی داری دارد. بین رضایت شغلی و سلامت روانی معلمان رابطه منفی و معنی داری وجود داشت. هم چنین, بر اساس یافته ها بین مدیران مدارس ابتدایی, راهنمایی و متوسطه در سبک مدیریت انسان مدارانه تفاوت معنی داری وجود دارد, ولی بین آن ها در سبک مدیریت وظیفه مدارانه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بنابراین, رضایت شغلی و سلامت روانی معلمان مدارس بستگی زیادی به نوع سبک مدیریت مدیر دارد. مدیرانی که نگرش انسان مدارانه نسبت به معلمان داشته باشند, رضایت از شغل و میزان سلامت روانی آنان را بهبود می بخشند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID