Start: 2/6/2023 1:10:29 PMEnd: 2/6/2023 1:10:30 PM >> 645

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,760

دانلود:

1,128

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش هوش هیجانی در اثربخشی تدریس معلمان در مدارس راهنمایی

نویسندگان

فلاحی ویدا | رستمی کاوه

صفحات

 صفحه شروع 159 | صفحه پایان 180

چکیده

 این پژوهش به بررسی رابطه هوش هیجانی معلمان و اثربخشی تدریس و هم چنین, پیش بینی اثربخشی تدریس و زیرمقیاس های آن به وسیله متغیر هوش هیجانی معلمان می پردازد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. نمونه پژوهش شامل 704 نفر از دانش آموزان مدارس راهنمایی و هم چنین, 32 نفر از دبیران زن و مرد مدارس راهنمایی شهر شیراز می باشند که با روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن با ضریب پایایی 0.89 و ابزار اثربخشی تدریس پاینتا و همر بوده است. اساسا این ابزار اثربخشی تدریس را با روش مشاهده ای می سنجد و دارای سه بعد (حمایت آموزشی, حمایت عاطفی و سازماندهی کلاسی) می باشد. برای پایایی این مقیاس ضریب همبستگی بین دو مشاهده مستقل محاسبه و مقدار (r=0.85) بدست آمده است. افزون بر این ابزار مشاهده ای, سعی شد تا عوامل تدریس اثربخش در سه بعد ذکر شده, با کمک پرسشنامه ای که به وسیله دانش آموزان پاسخ داده می شود, انداره گیری گردد که پیش از استفاده, روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفته است. پایایی این مقیاس با روش آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار (a=0.78) بدست آمد. جمع کل نمره های بدست آمده از این دو ابزار (مشاهده ای و پرسشنامه دانش آموزی) به عنوان مبنای اثربخشی تدریس معلمان در نظر گرفته شد. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش, ضریب همبستگی و محاسبه ضریب رگرسیون چند متغیری می باشد. نتایج بیانگر آن بودند که بین دو متغیر یاد شده رابطه ای مثبت وجود دارد و حتی با کنترل متغیرهای سن, جنس و تحصیلات معلمان, فاکتور هوش هیجانی قادر است با قدرت بالایی اثربخشی تدریس معلمان را پیش بینی نماید (Beta=0.73) و هم چنین, رابطه مجزای هوش هیجانی با زیرمقیاس های تدریس اثربخش نشان داد که هوش هیجانی با عامل حمایت عاطفی (r=0.61, P<.000) و حمایت آموزشی (r=0.42, P<.05) به ترتیب بیش ترین همبستگی و با زیرمقیاس سازماندهی کلاسی کم ترین رابطه را نشان داده است, لذا فرضیه های پژوهش مورد پذیرش قرار گفت. از آنجایی که خوش بختانه هوش هیجانی قابل آموزش می باشد, پیشنهاد می شود که در برنامه های درسی تربیت معلم توجه به پرورش هوش هیجانی معلمان بیش تر مورد توجه قرار گیرد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی