مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رهیافتی نو در مدیریت آموزشی | سال:1392 | دوره:4 | شماره:1 (پیاپی 13) | صفحه شروع:183 | صفحه پایان:194

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

136

دانلود:

80

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل عوامل مدیریتی تاثیرگذار بر کیفیت آموزش های متوسطه کشاورزی

صفحات

 صفحه شروع 183 | صفحه پایان 194

چکیده

 این پژوهش, با هدف تحلیل عوامل مدیریتی تاثیرگذار بر کیفیت آموزش های متوسطه کشاورزی به رشته تحریر در آمده است. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان مرکز آموزش کشاورزی حاجی آباد هرمزگان تشکیل دادند (86 نفر) و گردآوری داده ها از راه سرشماری کامل افراد به دست آمد. ابزار اصلی پژوهش برای جمع آوری داده ها, پرسشنامه محقق ساخته بود. اعتبار محتوایی ابزار پژوهش, با نظرخواهی از تعدادی از کارشناسان و متخصصان مربوطه مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از روش آزمون مقدماتی استفاده شد که آلفای کرونباخ محاسبه شده (a=0.89) مبین اعتبار مناسب آن برای گردآوری داده ها بود. تحلیل داده ها با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS انجام شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده از دیدگاه دانش آموزان, تفویض مسوولیت و اختیار به کارکنان بر اساس تخصص آنها, نظم و برنامه ریزی, و نحوه برخورد و خوش اخلاقی مدیر سه اولویت اول اثرگذار بر کیفیت آموزش های متوسطه کشاورزی را تشکیل می دادند. صلاحیت حرفه ای, شور و مشورت, مشارکت و ارتباطات, قانونمندی, و حمایتی از عوامل مدیریتی تاثیرگذار بر کیفیت آموزش های متوسطه کشاورزی بودند که این پنج عامل در مجموع 66.41 درصد واریانس را تبیین کردند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID