مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

192

دانلود:

104

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه تعهد شغلی با مقدار خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر بوشهر

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 108

چکیده

 این پژوهش, با هدف بررسی رابطه تعهد شغلی با مقدار خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر بوشهر انجام شد. روش پژوهش, توصیفی– همبستگی بوده و بمنظور تعیین روابط بین متغیرها از پرسشنامه های استاندارد لوداهل و کیجنر و رندسیپ استفاده گردید. نتایج نشان داد که: الف) بین تعهد شغلی و مقدار خلاقیت مدیران مدارس متوسطه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ب) بین وابستگی حرفه ای مدیران مدارس و مقدار خلاقیت آنها در محیط کار رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ج) بین پایبندی به ارزش های کار و مقدار خلاقیت مدیران مدارس رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. د) بین مزایای دریافتی مناسب و خلاقیت مدیران در محیط کار رابطه معنی داری وجود ندارد. ه) بین مدیران با مدرک (لیسانس و فوق لیسانس) از لحاظ خلاقیت تفاوت وجود ندارد. و) بین سابقه مدیران و خلاقیت آنان رابطه معنی داری وجود ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی