مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: حسابداری مالی | سال:1389 | دوره:2 | شماره:7 | صفحه شروع:73 | صفحه پایان:96

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

114

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر ویژگی های خاص سازمانی بر رابطه سود و بازده

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 96

چکیده

 در این پژوهش تاثیر چهار ویژگی خاص سازمانی شرکت ها شامل میزان مالکیت سهامداران نهادی, میزان دارایی های ثابت نگهداری شده توسط شرکت, میزان سرمایه گذاری شرکت در سهام سایر شرکت ها و میزان اتکای به تأمین مالی از طریق بدهی بر رابطه سود و بازده آن ها بررسی شده است. منظور از رابطه سود و بازده در این پژوهش, توانایی نرخ سود به قیمت هر سهم عادی شرکت جهت توضیح تغییرات نرخ بازده هر سهم عادی شرکت طی دوره پژوهش می‏باشد.جهت انجام این پژوهش, نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 8 ساله (1387-1380) انتخاب و بررسی گردید. در این پژوهش, جهت بررسی تأثیرگذاری چهار ویژگی سازمانی بیان شده, از چهار مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید که این مدل ها در سطح خطای %5 آزمون گردید. نتایج حاصل از آزمون مدل ها نشان داد که میزان سهامداران نهادی بر شدت رابطه سود و بازده تاثیری مثبت و معنی دار دارد. همچنین میزان اتکای شرکت به تامین مالی از طریق بدهی بر شدت رابطه سود و بازده تاثیری معکوس و معنی دار دارد. در حالی که میزان دارایی های ثابت نگهداری شده توسط شرکت و همچنین میزان سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها بر رابطه سود و بازده تاثیری معنی دار ندارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID