مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در علوم زراعی | سال:1390 | دوره:3 | شماره:12 | صفحه شروع:71 | صفحه پایان:84

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

118

دانلود:

87

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

القا تحمل به تنش خشکی با پیش تیمار بذر در دو تیپ نخود کابلی (رقم قزوین) و دسی (رقم کاکا)

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 84

چکیده

 جهت القا تحمل به تنش خشکی, دو آزمایش مجزای آزمایشگاهی و مزرعه ای به صورت فاکتوریل به ترتیب در قالب طرح کاملا تصادفی و بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار که در آن دو رقم نخود به اسامی کاکا و قزوین به عنوان فاکتور A و فاکتور B در 8 سطح شامل شاهد (بدون پیش تیمار), خیساندن در آب مقطر, محلول 3 درصد کلرید پتاسیم, محلول 10 درصد پلی اتیلن گلیکول 6000, محلول 1 درصد فسفات پتاسیم, محلول 2 درصد نیترات پتاسیم, محلول 5 درصد سولفات پتاسیم و محلول 5 درصد کلرید کلسیم به مدت 8 ساعت اجرا شد. تنش خشکی در مزرعه با قطع آبیاری در مرحله گل دهی اعمال شد. نتایج ارزیابی آزمایشگاهی نشان داد که اثرات متقابل رقم در پیش تیمار به استثنا صفت وزن خشک ساقه چه, سایر صفات نظیر وزن تر ساقه چه, وزن تر و خشک ریشه چه, طول ساقه چه و ریشه چه, زمان لازم برای 50 درصد جوانه زنی و شاخص جوانه زنی اختلاف آماری معنی داری (P£0.01) داشتند. بیشترین مقادیر صفات با پیش تیمار آب مقطر و پلی اتیلن گلیکول در هر دو رقم حاصل شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب آزمایش مزرعه ای (عدم تنش و تنش خشکی) نشان داد که اثر ساده رقم بر صفات ماده خشک کل, عملکرد دانه, وزن هزار دانه, تعداد دانه در غلاف, ارتفاع بوته, تعداد شاخه اولیه و شاخص برداشت در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. اثرات پیش تیمار و اثر متقابل پیش تیمار در رقم به جز برای صفت تعداد غلاف در بوته, سایر صفات از نظر آماری معنی دار (P£0.05) بود. در آزمون مزرعه ای نیز پیش تیمارهای آب مقطر و پلی اتیلن گلیکول در هر دو رقم بیشترین تاثیر مثبت را در افزایش عملکرد دانه و اجزا عملکرد داشت. پیش تیمارهای نیترات پتاسیم و کلرید کلسیم در هر دو رقم اثر منفی بر صفات مورد بررسی داشتند. کمترین درصد تغییرات در عملکرد و اجزا آن در هر دو رقم توسط پیش تیمار پلی اتیلن گلیکول و کلرید پتاسیم حاصل شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID