مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در علوم زراعی
سال:1390 | دوره:3 | شماره:12
صفحه شروع:111 | صفحه پایان:126

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

279

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تغییرات کیفیت بذر 10 ژنوتیپ گندم در مراحل مختلف نمو و رسیدگی در استان آذربایجان غربی

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 126

چکیده

 به منظور مطالعه اثر ژنوتیپ و زمان های مختلف برداشت بر کیفیت زراعی بذر 10 ژنوتیپ گندم, آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در ایستگاه تحقیقات زراعی میاندوآب انجام گردید. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار با 10 ژنوتیپ گندم نان شامل زرین, الوند, شهریار, سرداری, C-80-4, C-81-10, C-81-4, C-83-3,C-83-8  و YET-84-9 در کرت های اصلی و 10 زمان برداشت در کرت های فرعی اجرا شد. برداشت بذرهای 10 ژنوتیپ گندم با فواصل 7 روز از 20 تا 83 روز بعد از گلدهی صورت گرفت. در این آزمایش وزن هزار دانه, وزن خشک گیاهچه, هدایت الکتریکی مواد نشت یافته از بذر, درصد بذرهای زنده و درصد رطوبت بذر به منظور تعیین قدرت بذرها جزو صفات اندازه گیری شده بودند. داده های به دست آمده مورد تجزیه و تفسیر قرار گرفتند. اثر زمان های برداشت بر روی کلیه صفات اندازه گیری شده در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. اثر ژنوتیپ و اثرات متقابل ژنوتیپ×زمان های برداشت بر روی تمام صفات به غیر از درصد بذرهای زنده در سطح احتمال 5% معنی دار بود. بین درصد بذرهای زنده, وزن خشک گیاهچه و وزن هزار دانه همبستگی مثبت و معنی دار وجود داشت ولی بین هدایت الکتریکی مواد نشت یافته از بذرها با هر یک از صفات, منفی و معنی دار بود. بررسی منحنی رشد دانه گندم نشان داد که مرحله رسیدگی فیزیولوژیک در حدود 55 تا 62 روز بعد از گلدهی حاصل شد که با توجه به مناسب بودن درصد رطوبت (15-14 درصد) در مرحله برداشت هفتم (62 روز بعد از گلدهی), این مرحله به عنوان مناسب ترین زمان برداشت در منطقه مورد آزمایش پیشنهاد می شود. همچنین, با توجه به نتایج آزمایش های مذکور, ارقام سرداری, شهریار و C-81-10 به ترتیب مناسب ترین ارقام برای کاشت در منطقه می باشند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.