مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در علوم زراعی
سال:1390 | دوره:3 | شماره:12
صفحه شروع:127 | صفحه پایان:145

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

134

دانلود:

85

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان در مناطق سردسیر دیم

صفحات

 صفحه شروع 127 | صفحه پایان 145

چکیده

 به منظور بررسی اثر متقابل ژنوتیب و محیط و تعیین میزان سازگاری و پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان دیم, این مطالعه طی سه سال زراعی (1385-1382) در پنج ایستگاه از مناطق سردسیردیم کشور (مراغه, ارومیه, قاملو, قیدار و اردبیل) اجرا شد. آزمایش شامل 13 ژنوتیپ پیشرفته گندم نان به همراه دو رقم شاهد شامل سرداری و آذر 2 (جمعا 15 ژنوتیپ) بود که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام گردید. در پایان سال سوم, تجزیه واریانس مرکب برای 3 سال و 5 مکان انجام شد. برای تعیین لاین های پایدار از نظر عملکرد دانه از روش لین وبینز, ضریب تغییرات عملکرد و روش رتبه بندی استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه مرکب (3 سال و 5 مکان) نشان داد که اثرات ساده سال, مکان و ژنوتیپ و اثر متقابل مکان و ژنوتیپ و اثر سه جانبه سال و مکان و ژنوتیپ بر عملکرد دانه از نظر آماری بسیار معنی دار بود. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب مربوط به ایستگاه مراغه (2.726 تن در هکتار) و ایستگاه ارومیه (1.669 تن در هکتار) بوده و لاین شماره 13 (Sardari-HR39)  با متوسط عملکرد دانه 2.202 تن در هکتار بیشترین عملکرد دانه را در بین ژنوتیپ های آزمایشی داشت. لاین شماره  7( (Dari-8//F35-70-Moxnac/Trt"S"و لاین شماره  8((Dari-7/Sabalan نسبت به ارقام شاهد از نظر روش لین و بینز پایدارتر بودند. بر اساس روش رتبه بندی ژنوتیپ شماره 13 نسبت به شاهدهای آزمایشی (سرداری و آذر 2) دارای میانگین رتبه کمتر و عملکرد دانه بیشتری بود. با توجه به عملکرد دانه و سایر خصوصیات زراعی (زودرسی, وزن هزار دانه, تعداد پنجه های بارور و عادت رشد) لاینSardari-HR39  برای کشت در مناطق سردسیر دیم با نام هما معرفی گردید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.