مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در علوم زراعی | سال:1387 | دوره:1 | شماره:1 | صفحه شروع:13 | صفحه پایان:28

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

223

دانلود:

88

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر تنش خشکی و برگ زنی بر شاخص های رشد آفتابگردان روغنی

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 28

چکیده

 برای بررسی اثرات تنش خشکی, مرحله و مکان برگ زنی بر برخی شاخص های رشد آفتابگردان رقم آلستار آزمایشی در سال ١٣8٥ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوی انجام گرفت. سطوح آبیاری در سه سطح (آبیاری پس از 80 ,١٢٠ و ١٦0 میلی متر تبخیر از سطح تشتک کلاس (A به عنوان فاکتور اصلی و مرحله برگ زنی در دو سطح (برگ زنی در مراحل چند روز پس از ستاره ای شدن«R2» و گرده افشانی کامل و آغاز پر شدن دانه ها «R6»)به عنوان فاکتور فرعی و مکان برگ زنی در سه سطح (شاهد, برگ زنی برگ های نیمه بالایی و نیمه پایینی بوته) به عنوان فاکتور فرعی فرعی به صورت طرح کرت های نواری خرد شده و در قالب بلوک های کامل تصادفی در ٤ تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنش خشکی عملکرد دانه را کاهش داد. عملکرد دانه در سطح آبیاری 80 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر, ٥٥٢٢ کیلوگرم بود ولی در دو سطح دیگر آبیاری عملکرد دانه به ترتیب 437 و 1297 کیلوگرم کاهش یافت. مرحله حذف برگ بر عملکرد دانه تاثیر معنی دار گذاشت و عملکرد دانه در تیمار قطع برگ مرحله R6 گروه برتر بود. مقایسه عملکرد دانه (٥١٣٣ کیلوگرم در هکتار) در تیمار قطع برگ طی مرحله R6 با عملکرد 4756 کیلوگرم در هکتار طی قطع برگ در مرحله R2 نشانگر اهمیت برگ ها خصوصا در مراحل اولیه رشد زایشی می باشد. قطع برگ در بخش های مختلف ساقه موجب اختلاف معنی دار عملکرد دانه گردید و با قطع برگ های نیمه بالایی مقادیر این صفات کاهش معنی داری یافت. اثرات متقابل بررسی شاخص های رشد نشان داد که با اعمال سطوح آبیاری پس از ١٢٠ و ١٦0 میلی متر تبخیر شاخص سطح برگ, سرعت اسیمیلاسیون خالص, سرعت رشد نسبی و سرعت رشد محصول نسبت به تیمار شاهد کاهش نشان داد. حداکثر تفاوت بین سطوح آبیاری در اواسط فصل رشد بود. برگ زنی در مرحله  R2موجب کاهش شاخص سطح برگ, سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی نسبت به برگ زنی در مرحله R6 گردید. با برگ زنی (خصوصا نیمه بالایی بوته) از میزان شاخص های رشد مورد بررسی (جز اسیمیلاسیون خالص) نسبت به تیمار شاهد کاسته شد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID