مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در علوم زراعی | سال:1387 | دوره:1 | شماره:1 | صفحه شروع:99 | صفحه پایان:107

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

407

دانلود:

78

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد در دو رقم آفتابگردان روغنی (لاکومکا و KSC43/128) در منطقه خوی

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 107

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و شاخص های رشد ارقام آفتابگردان روغنی (لاکومکا و (KSC43/128 با دو فاصله ردیف 60 و 75 سانتی متر آزمایشی در سال 1386 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوی انجام گرفت. تراکم بوته در 5 سطح 3, 4.5, 6, 7.5 و 9 بوته در مترمربع به عنوان فاکتور عمودی و ترکیب دو عامل رقم x فاصله ردیف به عنوان فاکتور افقی در قالب طرح بلوک های نواری با 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل بین سطوح فاکتور افقی از نظر وزن هزار دانه, تعداد دانه در طبق و درصد روغن دانه اختلاف معنی داری مشاهده گردید. تراکم بوته نیز تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه و روغن, قطرطبق, وزن هزار دانه و تعداد دانه در طبق نشان داد. با افزایش تراکم بوته تا 7.5 بوته در مترمربع عملکرد دانه و روغن به طور معنی داری افزایش یافت. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم از 3 به 9 بوته در مترمربع وزن هزار دانه, تعداد دانه در طبق و قطر طبق کاهش یافت. رقم روسی لاکومکا در تراکم 7.5 بوته در مترمربع با فواصل ردیف 60 و 75 سانتی متر به ترتیب با عملکرد 4719 و 4419 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را تولید کرد. هیبرید KSC43/128 با عملکرد 4410 کیلوگرم در هکتار تفاوت معنی داری با رقم لاکومکا نداشت, ولی به جهت داشتن روغن بالا و تولید 1989 کیلوگرم در هکتار روغن در رتبه نخست قرار گرفت. در مجموع تراکم 7.5 بوته در مترمربع در رقم لاکومکا با فاصله ردیف 75 سانتی متر در همه شاخص های رشد بیشترین مقدار را نشان داد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID