مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در علوم زراعی
سال:1390 | دوره:3 | شماره:11
صفحه شروع:107 | صفحه پایان:121

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

299

دانلود:

118

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر باکتری های محرک رشد ازتوباکتر (Azotobacter) و سودوموناس (Pseudomonas) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان در شرایط عادی و تنش خشکی

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 121

چکیده

 این تحقیق با هدف بررسی تاثیر کودهای محرک رشد گیاه ( AzotobacterوPseudomonas ) بر صفات کمی و کیفی ارقام گندم در شرایط عادی و تنش خشکی در پاییز سال 1388 در ایلام اجرا شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار بود. ارقام چمران و وریناک در کرت های اصلی و چهار سطح باکتری (شامل ازتوباکتر, سودوموناس, هردوی آنها و تیمار شاهد یعنی بدون مصرف باکتری) و دو سطح آبیاری شامل آبیاری نرمال و قطع آبیاری در مرحله دانه بستن به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی, نشان داد که همه صفات مورد بررسی به جز عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر رقم قرار گرفتند و رقم وریناک با تولید 4565.4 کیلوگرم در هکتار عملکرد بیشتری تولید کرد. همچنین به جز وزن هزاردانه, عملکرد دانه و شاخص برداشت تاثیر آبیاری بر سایر صفات معنی دار نبود. تاثیر کود زیستی بر همه صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری نشان داد. نتایج نشان داد که تیمارهای کود زیستی عملکرد بیشتری نسبت به تیمار بدون استفاده از کود زیستی داشته و بیشترین عملکرد دانه در مصرف هر دو نوع کود زیستی با عملکرد 4758.3 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. از بین اثرات متقابل دوگانه و سه گانه فقط اثر متقابل رقم در کود زیستی بر تعداد سنبله در متر مربع معنی دار شده و سایر اثرات بر صفات مورد بررسی معنی دار نبودند. نتایج کلی آزمایش نشان داد, بیشترین عملکرد مربوط به تیمار مخلوط کود زیستی و رقم وریناک و کمترین عملکرد مربوط به عدم مصرف کود زیستی و رقم چمران بوده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.