مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در علوم زراعی | سال:1390 | دوره:3 | شماره:11 | صفحه شروع:53 | صفحه پایان:66

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

233

دانلود:

82

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر میزان و روش مصرف نیتروژن بر عملکرد و برخی خصوصیات سورگوم علوفه ای اسپیدفید

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 66

چکیده

 این آزمایش به منظور بررسی تاثیر مقادیر و زمان مصرف کود نیتروژن بر روی عملکرد علوفه تر و خشک و خصوصیات زراعی سورگوم علوفه ای هیبرید اسپیدفید انجام شد. آزمایش در سال 1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوی به صورت فاکتوریل قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار صورت گرفت. کود نیتروژنه به میزان 60, 120, 180 و 240 کیلوگرم در هکتار همراه با چهار زمان مصرف نیتروژن (:T1 مصرف تمام کود قبل از کاشت, :T2 1.2 قبل از کاشت+1.2 ابتدای چین دوم, :T3  1.4قبل از کاشت+1.4 در 40 – 30 سانتی متری ساقه چین اول+1.4 ابتدای چین دوم+1.4 در 40 – 30 سانتی متری ساقه چین دوم,:T4  1.6 قبل از کاشت+1.6 در 40 – 30 سانتی متری ساقه+1.6 تورم غلاف پرچم برگ در چین اول+1.6 ابتدای چین دوم+1.6 در 40 – 30 سانتی متری ساقه چین دوم+1.6 یک ماه بعد از سرک در چین دوم) مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین عملکرد علوفه تر, عملکرد علوفه خشک, عملکرد پروتیین به ترتیب 92.06, 20.16 و 2.22 تن در هکتار در مقادیر مصرف 240 کیلوگرم در هکتار بدست آمد, ولی اختلاف معنی داری را با مصرف 180 کیلوگرم در هکتار نداشت. بیشترین عملکرد کل علوفه تر, عملکرد علوفه خشک به ترتیب 89.28, 19.62 تن در هکتار در زمان مصرف T4 بدست آمد اما اختلاف معنی داری با زمان مصرف T2 و T3 نداشت. بیشترین همبستگی عملکرد ماده خشک با صفات وزن خشک ساقه و عملکرد علوفه تر به ترتیب r=0.686 و r=0.872 مشاهده شد. با توجه به عدم وجود اختلاف معنی دار بین میزان 180 با 240 کیلوگرم کود مصرفی در هکتار, میزان مصرف کود نیتروژنه 180 کیلوگرم در هکتار و زمان مصرف نیتروژن در مرحله T4 توصیه می شود. مصرف یک مرتبه کود نیتروژن موجب تلفات آن از طریق آبشویی و یا تصعید می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID