مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

905

دانلود:

305

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر تنش خشکی طی مراحل مختلف نموی بر میزان تثبیت زیستی نیتروژن در ژنوتیپ های نخود

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 82

چکیده

 به منظور بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف نموی ژنوتیپ های نخود بر میزان تثبیت نیتروژن, آزمایشی در سال زراعی 8-1387 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ساعتلوی ارومیه اجرا گردید. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد که در آن, رژیم های رطوبتی به عنوان عامل اصلی در چهار سطح شامل تیمار شاهد, اعمال تنش خشکی در مراحل گل دهی, غلاف بندی و دانه بندی و چهار ژنوتیپ نخود به عنوان عامل فرعی شامل ILC482, پیروز, کاکا و قزوین در نظر گرفته شدند. تنش خشکی اثر معنی داری بر درصد نیتروژن بوته, تعداد گره ریشه, وزن خشک ریشه, وزن خشک گره, عملکرد دانه, ماده خشک کل, تعداد غلاف در بوته و وزن صد دانه داشت. ژنوتیپ ها از نظر صفات مورد بررسی, اختلاف آماری بسیار معنی داری (P£0.01) داشتند. حساس ترین مرحله در تثبیت نیتروژن, وقوع تنش خشکی در مرحله گل دهی بود. ارقام قزوین و پیروز از لحاظ تثبیت نیتروژن در مواجهه با تنش خشکی در مراحل مختلف نموی به ترتیب کمترین و بیشترین کاهش را نسبت به شرایط بهینه رشد داشتند. ارقام پیروز و کاکا به ترتیب کمترین و بیشترین عملکرد دانه را تولید کردند. بررسی ضرایب همبستگی ساده صفات وابسته به تثبیت نیتروژن در شرایط بدون تنش و تنش خشکی در مراحل گل دهی و دانه بندی نشان داد که, بیشترین ضرایب همبستگی مثبت و معنی دار ( (P£0.01بین تعداد گره ریشه با وزن خشک گره و در تیمار تنش خشکی در مرحله غلاف بندی, بیشترین ضریب همبستگی مثبت و معنی دار ((P£0.01 بین تعداد گره ریشه با وزن خشک ریشه بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  هاشمی خبیر، سیدهاتف، عیوضی، علیرضا، رضادوست، ساسان، هاشمی خبیر، سیدحامد، و هاشمی خبیر، زهرا. (1390). اثر تنش خشکی طی مراحل مختلف نموی بر میزان تثبیت زیستی نیتروژن در ژنوتیپ های نخود. پژوهش در علوم زراعی، 3(11)، 67-82. SID. https://sid.ir/paper/167907/fa

  Vancouver: کپی

  هاشمی خبیر سیدهاتف، عیوضی علیرضا، رضادوست ساسان، هاشمی خبیر سیدحامد، هاشمی خبیر زهرا. اثر تنش خشکی طی مراحل مختلف نموی بر میزان تثبیت زیستی نیتروژن در ژنوتیپ های نخود. پژوهش در علوم زراعی[Internet]. 1390؛3(11):67-82. Available from: https://sid.ir/paper/167907/fa

  IEEE: کپی

  سیدهاتف هاشمی خبیر، علیرضا عیوضی، ساسان رضادوست، سیدحامد هاشمی خبیر، و زهرا هاشمی خبیر، “اثر تنش خشکی طی مراحل مختلف نموی بر میزان تثبیت زیستی نیتروژن در ژنوتیپ های نخود،” پژوهش در علوم زراعی، vol. 3، no. 11، pp. 67–82، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/167907/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی