مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در علوم زراعی | سال:1390 | دوره:4 | شماره:13 | صفحه شروع:15 | صفحه پایان:27

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

126

دانلود:

80

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی فیزیکی و اقتصادی تناسب اراضی برای کاربری های گندم و جو دیم با استفاده از نرم افزار ALES در منطقه تاکستان

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 27

چکیده

 ارزیابی اراضی در واقع برآورد و تعیین نوع بهره وری از اراضی برای چندین سیستم کاربری اراضی پیشنهادی در منطقه است. در این تحقیق از نرم افزار ALES برای ارزیابی فیزیکی و اقتصادی استفاده شد. منطقه مورد مطالعه, به مساحت 656 هکتار در غرب استان قزوین در محدوده, عرض های جغرافیایی ´6 36o تا ´11 36o شمالی و طول های ´35 49o تا ´40 49o شرقی قرار دارد. متوسط ارتفاع منطقه 1428 متر است و از اطلاعات اقلیمی مربوط به دو ایستگاه تاکستان با مقدار بارندگی 238 میلی متر و ایستگاه خرم دره با مقدار بارندگی سالیانه 297 میلی متر استفاده شد. در منطقه مورد مطالعه, اراضی تحت کشت دیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای, بر اساس نقشه های خاک و توپوگرافی و اقلیم منطقه جدا گردید و 7 پروفیل در واحد های اراضی حفر گردید. نتایج نشان داد که محدود کننده ترین عامل در این اراضی نیازهای رطوبتی گیاه است ولی در برخی از واحدها عمق ریشه دوانی و وضعیت فرسایشی و حاصل خیزی (نیتروژن و ماده آلی) نیز دارای محدودیت ناچیز تا متوسط می باشند. نتایج به دست آمده از نرم افزار ALES نشان می دهد که گندم دیم در واحدهای اراضی 1,2,3 دارای تناسب S3 و در واحد های اراضی 4,5,6,7 دارای تناسب S2 و جو دیم در واحد اراضی 1,2,3 دارای تناسب فیزیکی N و در واحدهای اراضی 7,4,5,6 دارای تناسب S3 می باشند. در این تحقیق کلاس های تناسب اقتصادی توسط ALES به دست آمد که شامل S2, S3 برای گندم دیم و S3, N برای جو دیم است. با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه دو گیاه گندم و جو دیم, اولویت کشت با گندم است. زیرا جو با توجه به زمان کاشت در منطقه, دچار کاهش محصول بیشتری نسبت به گندم می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID