مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی) | سال:1391 | دوره:2 | شماره:6 | صفحه شروع:53 | صفحه پایان:73

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

219

دانلود:

133

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر در تحکیم هویت دینی دانش آموزان دوره متوسطه (مطالعه موردی آموزش و پرورش اسلامشهر)

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 73

چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی تحکیم و تقویت هویت دینی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اسلامشهر در سال 1390 صورت گرفت. جامعه آماری دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهر اسلامشهر بودند که تعداد آنها 21.824 نفر بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ, 0.81 بدست آمد, همین طور از روایی محتوا به منظور آزمون روایی پرسشنامه ها استفاده شد که بدین منظور پرسشنامه مورد تایید اساتید مربوطه و متخصصین حوزه دینی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که سطح سواد والدین با تحکیم و تقویت هویت دینی دانش آموزان رابطه معنی داری دارد, همچنین آزمون فرضیه ها با 99 درصد اطمینان نشان داد که هر 9 عامل پرسش های بنیادین, جهت بخشیدن به زندگی, رویکرد مثبت به آینده, وحدت اعتقادی, ویژگی های تمدنی, تقویت و پذیرش اجتماعی, توجه به منزلت, معنا بخشیدن به جهان و مقاومت در برابر مصائب, در تقویت و تحکیم هویت دینی دانش آموزان تاثیر دارد. درضمن جهت تعیین اولویت اثر گذاری هر یک از عوامل تقویت و تحکیم هویت دینی دانش آموزان از آزمون فریدمن استفاده گردید که نتایج آن نشان داد میزان اثرگذاری هر یک از عوامل بر تقویت و تحکیم دینی دانش آموزان یکسان نیست بطوری که پرسش های بنیادین بالاترین تاثیر و ویژگی های تمدنی دارای کمترین تاثیر می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID