مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) | سال:1386 | دوره:13 | شماره:3 (پیاپی 50) | صفحه شروع:264 | صفحه پایان:271

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,570

دانلود:

1,684

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پرخاشگری رابطه ای در کودکان پیش دبستانی

نویسنده

شهیم سیما

صفحات

 صفحه شروع 264 | صفحه پایان 271

چکیده

 هدف: از آن جا که پرخاشگری رابطه ای سبب پیامدهای زیانباری برای خود کودک پرخاشگر و سایر کودکان می شود, این پژوهش با هدف بررسی پرخاشگری رابطه ای نزد کودکان پیش دبستانی در شهر شیراز انجام شد.روش: در یک بررسی توصیفی - مقطعی 258 کودک 3 تا 7 ساله (119 پسر و 139 دختر) به یک پرسش نامه ده ماده ای در زمینه پرخاشگری رابطه ای برای کودکان پیش دبستانی- فرم آموزگار و پرسش نامه پرخاشگری رابطه ای و محبوبیت - فرم هم سالان پاسخ دادند. این کودکان از چهار مهدکودک معرفی شده توسط سازمان بهزیستی شیراز انتخاب شدند. داده ها به کمک تحلیل واریانس, ضریب همبستگی و آزمون t تحلیل شدند. یافته ها: اغلب کودکان پیش دبستانی از سه سالگی در روابط با هم سالان از پرخاشگری رابطه ای استفاده کرده و موجب حذف برخی کودکان از گروه و یا وادارساختن دیگران به قطع رابطه با آنها شدند. تفاوت دختران و پسران در این زمینه معنی دار نبود. هم چنین میزان رفتار پرخاشگرانه در رابطه با هم سالان در سنین مختلف تغییر معنی دار نداشت. بین محبوبیت نزد هم سالان و پرخاشگری رابطه ای از نظر هم سالان و آموزگاران رابطه معنی دار دیده شد (P<0.001). بین پرخاشگری رابطه ای و اختلال گستاخی مقابله ای رابطه مثبت و معنی دار وجود داشت (P<0.001).نتیجه گیری: دختران و پسران ایرانی از نظر پرخاشگری رابطه ای تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند. کودکانی که پرخاشگری رابطه ای به کار می برند نزد هم سالان دارای محبوبیت هستند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID