مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روابط خارجی
سال:1390 | دوره:3 | شماره:9
صفحه شروع:245 | صفحه پایان:270

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

232

دانلود:

170

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

موضوع اسراییل در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صفحات

 صفحه شروع 245 | صفحه پایان 270

چکیده

 نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران به اسراییل و تلقی از این رژیم سیاسی به عنوان واحدی نامشروع نگاه و تلقی خاص و منحصر به فردی است. گرچه می توان گفت در طول زمان تضاد با اسراییل برقرار مانده است طیفی از اشکال متفاوت این دشمنی و تضاد وجود داشته است. هدف این مقاله ارایه تفسیری گفتمانی از چگونگی این پویش در دو دوره از سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. به این منظور, مقاله ضمن نشان دادن چگونگی اثر گفتمان مسلط «مظلوم محور» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر نگاه به رژیم صهیونیستی, سربرآوردن دو خرده گفتمان «قانون ـ گفتگو» و «عدالت ـ مبارزه» در چارچوب گفتمان مسلط را موجب ایجاد انعطاف در این گفتمان می داند که پی آمدهای آن پویشی در تضاد جمهوری اسلامی ایران با اسراییل به وجود می آورد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.