مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روابط خارجی
سال:1390 | دوره:3 | شماره:9
صفحه شروع:109 | صفحه پایان:142

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

572

دانلود:

134

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر تحولات جهانی پس از جنگ سرد بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

واعظی محمود

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 142

چکیده

 با تغییر در نظام بین الملل در نتیجه پایان یافتن دوره جنگ سرد و تغییرات ناشی از روندهای جهانی (جهانی شدن اقتصاد و انقلاب ارتباطات), نقش و جایگاه سیاست خارجی در ارتقای وضعیت سیاسی, اقتصادی, فرهنگی و امنیتی کشورها اهمیت بیشتری یافته است. مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که تحولات جهانی (ناشی از تغییر در نظام بین الملل و جهانی شدن) چه تاثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دو دهه اخیر داشته است؟ نویسنده بر این باور است که در نتیجه تحولات سیاسی و اجتماعی ـ اقتصادی در عرصه  جهانی (فروپاشی نظام دوقطبی و ساختار جدید نظام بین الملل و روند جهانی شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات), ابزارهای اقتصادی و فرهنگی در تعقیب اهداف سیاست خارجی اهمیتی دو چندان یافته است و به رغم تداوم تاکید سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اصول و آرمان های اولیه انقلاب اسلامی, گفتمان سیاست خارجی این کشور شاهد تغییراتی از جمله تغییرات شکلی در گفتمان صدور انقلاب, توجه به متغیرهای اقتصادی در روابط خارجی و همچنین تغییر در ادبیات سیاست خارجی بوده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.