مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

507

دانلود:

219

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

افسردگی اساسی در بزرگسالی و از دست دادن والدین پیش از 18 سالگی

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 45

چکیده

 هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه نبود والدین در دوران کودکی و نوجوانی و اختلال افسردگی اساسی در بزرگشالی انجام شده است. روش: این بررسی با روش مورد- گواه و گذشته نگر, بر روی 64 بیمار مبتلا به افسردگی اساسی بر پایه معیارهای تشخیصی DSM_IV به عنوان گروه مورد و 68 نفر افراد غیر افسرده به عنوان گروه گواه که از بیمارستانهای دانشگاهی شهر تهران انتخاب شدند انجام شده اشت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که از 64 نفر گروه مورد 19 نفر (%7/29) و از 68 نفر گروه گواه,  7نفر (%3/10) دست کم یکی از والدین خود را در سن زیر 18 سال از دست داده اند. به بیان دیگر میزان شیوع نبود والدین در ست زیر 18 سال به طور معنی داری در گروه بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بیشتر از گروه گواه بود (P<0.05).نتیجه: بین متغیرهای نبود والدین در دوران کودکی و نوجوانی و افسردگی اساسی در دوران بزرگسالی رابطه معنی دار آماری وجود دارد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.