مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,208

دانلود:

271

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوی دیسمنوره اولیه در دانشجویان ساکن در خوابگاه های تبریز

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 21

چکیده

 مقدمه: دیسمنوره اولیه یک اختلال شایع بخصوص در میان دختران جوان می باشد. هدف این پژوهش تعیین توزیع شدت دیسمنوره اولیه, تاثیر آن بر فعالیت روزمره و روش درمانی مورد استفاده و ارتباط برخی مشخصات افراد با شدت درد قاعدگی در دانشجویان دختر خوابگاهی بود.مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی 108 دانشجوی دختر 22-18 ساله مجرد مقیم در خوابگاه های دانشگاه های دولتی تبریز که دیسمنوره اولیه داشته و فاقد هرگونه بیماری جسمی - روانی بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها از طریق پرسشنامه ای که شامل بخش سوالات مشخصات فردی - اجتماعی, تاریخچه طبی و قاعدگی, تعیین شدت درد قاعدگی با استفاده از مقیاس مقایسه بصری بود جمع آوری شدند و با استفاده از آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: حدود سه  چهارم (74%) از دانشجویان مورد مطالعه دیسمنوره متوسط تا شدید (نمره مساوی و بالاتر از 5) داشتند. بیش از یک سوم (38%) گزارش نمودند که دیسمنوره اغلب/ همیشه آنان را از انجام فعالیت های روزمره باز می دارد و سه چهارم دانشجویان جهت تسکین درد دیسمنوره اغلب/ همیشه از مسکن استفاده می کرده اند. افرادی که خواهر یا مادرشان دچار درد هنگام قاعدگی بودند و آن هایی که شدت درد قاعدگی اغلب یا همیشه آنها را از انجام کارهای روزمره بازمی داشت, قاعدگی دردناک با شدت بالاتر (نمره مساوی و بالاتر از 5) را بطور معنی داری بیشتر تجربه می کردند (P<0.05).بحث و نتیجه گیری: دیسمنوره متوسط تا شدید که عامل بازدارنده از فعالیت های روزمره در بین دانشجویان دچار دیسمنوره اولیه  بوده است شیوع بالایی داشته, لذا توجه ویژه ای را در بخش بهداشت عمومی می طلبد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شعبانی نشتایی، مریم، و محمدعلی زاده، سکینه. (1389). الگوی دیسمنوره اولیه در دانشجویان ساکن در خوابگاه های تبریز. مجله پرستاری و مامایی، 5(18)، 15-21. SID. https://sid.ir/paper/166873/fa

  Vancouver: کپی

  شعبانی نشتایی مریم، محمدعلی زاده سکینه. الگوی دیسمنوره اولیه در دانشجویان ساکن در خوابگاه های تبریز. مجله پرستاری و مامایی[Internet]. 1389؛5(18):15-21. Available from: https://sid.ir/paper/166873/fa

  IEEE: کپی

  مریم شعبانی نشتایی، و سکینه محمدعلی زاده، “الگوی دیسمنوره اولیه در دانشجویان ساکن در خوابگاه های تبریز،” مجله پرستاری و مامایی، vol. 5، no. 18، pp. 15–21، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/166873/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی