مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله پرستاری و مامایی
سال:1389 | دوره:5 | شماره:18
صفحه شروع:31 | صفحه پایان:39

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

781

دانلود:

383

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر مداخلات مدرسه محور بر مهارت «نه گفتن» در دانش آموزان دوره راهنمایی

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 39

چکیده

 مقدمه: نوجوان به سرعت از محرک های محیطی متاثر شده, رفتارهای خطرجویی را انجام می دهد. بسیاری از رفتارهای خطرزای سلامت که علت اصلی مرگ و میر جوانان و بزرگسالان هستند در طی نوجوانی ایجاد و تقویت می شوند.مناسب ترین شیوه برای ارتقای توانایی های روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان مداخله از طریق آموزش مهارت های زندگی در محیط آموزشی حمایت کننده یعنی مدرسه است که مهارت نه گفتن یکی از این مهارت ها است, از این رو این مطالعه به منظور تعیین تاثیر مداخلات مدرسه محور بر مهارت نه گفتن در دانش آموزان دوره راهنمایی انجام گرفته است.مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی پیش و پس آزمون با گروه کنترل است جامعه آماری آن را 417 نفر از دانش آموزان پایه دوم و سوم راهنمایی شهر مراغه تشکیل می داد که به صورت تصادفی انتخاب و بعد از اجرای پیش آزمون به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. برای گروه تجربی کلاس های آموزشی مهارت های زندگی به مدت 7 جلسه اجرا گردید و در جلسه هشتم مهارت نه گفتن در آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. برای سنجش مهارت نه گفتن از پرسشنامه تندرستی و رفتار سالم دکتر بوتوین استفاده شد و در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار 15 SPSS\Ver و آزمون های آماری t مستقل و وابسته و مجذور کای مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین نمرات مهارت «نه گفتن» در گروه تجربی در پس آزمون تفاوت معنی داری با پیش آزمون داشت (P<0.01) به طوری که بعد از انجام مداخلات مدرسه محور مهارت نه گفتن در گروه تجربی افزایش یافته بود. میانگین و انحراف معیار تفاوت نمرات در پیش و پس آزمون مهارت نه گفتن در گروه تجربی 2.50±5.58 و در گروه کنترل -0.04±5.53 بود. آزمون t مستقل تفاوت معنی داری در میانگین و انحراف معیار تفاوت نمرات در پیش آزمون و پس آزمون مهارت نه گفتن بین دو گروه مداخله و کنترل نشان داد (P<0.001) به عبارت دیگر در نتیجه اجرای مداخله, نمرات مهارت نه گفتن در گروه تجربی افزایش قابل توجهی یافته و در گروه کنترل کاهش پیدا کرده بود.بحث و نتیجه گیری: آموزش مهارت های زندگی در گروه تجربی بر مهارت «نه گفتن» آن ها موثر بود. پس اجرای این برنامه به عنوان عامل حفاظتی در پیشگیری از سوء مصرف مواد پیشنهاد می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی