مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله پرستاری و مامایی
سال:1389 | دوره:5 | شماره:18
صفحه شروع:40 | صفحه پایان:48

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

579

دانلود:

122

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ترجیح های متخصصین زنان - زایمان و ماماها درمورد زایمان خود و نوع زایمان پیشنهادی به زنان باردار و علل آن

صفحات

 صفحه شروع 40 | صفحه پایان 48

چکیده

 مقدمه: زایمان یک واقعه پراسترس می باشدکه زنان باردار جهت سازگاری با آن نیازمند کمک افراد دیگر می باشند. در بین ارایه دهندگان خدمات بهداشتی, عاملین زایمان (متخصصین زنان و زایمان و ماماها) نقش ویژه ای در این زمینه بر عهده دارند و به نظر می رسد که ترجیح ها این گروه در رابطه با نوع زایمان خود بر امر مشاوره در دوران بارداری جهت انتخاب نوع زایمان زنان باردار تاثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه تعیین نوع زایمان ترجیحی عاملین زایمان برای خود و نوع زایمان پیشنهادی آنان به زنان باردار و همچنین ارتباط بین نوع زایمان ترجیحی خود با نوع زایمان پیشنهادی آنان به زنان باردار می باشد.مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – همبستگی می باشد که در سال 1388 انجام شد. پس از تعیین روایی و پایایی ابزار, پرسشنامه ای که حاوی برخی مشخصات فردی – اجتماعی, تاریخچه بارداری و زایمان و سوالاتی در مورد اهداف پژوهش بود, دراختیار نمونه های مورد پژوهش قرار گرفت. در این پژوهش, 153 نفر ماما و 90 نفر متخصص زنان و زایمان بنا به تمایل شخصی خود اقدام به تکمیل پرسشنامه نمودند. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی, آزمون مجذور کای و آزمون t برای گروه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: سزارین, زایمان ترجیحی 62.2 درصد متخصصین زنان و زایمان و 57.6 درصد ماماها با حاملگی اول برای خود و زایمان پیشنهادی 33.7 درصد متخصصین زنان و زایمان و 17.6 درصد ماماها به زنان باردار بدون اندیکاسیون سزارین بود. همچنین ارتباط آماری معنی داری بین نوع زایمان ترجیحی عاملین زایمان برای خود و نوع زایمان پیشنهادی آنان به زنان باردار مشاهده گردید.بحث و نتیجه گیری: نوع زایمان پیشنهادی به زنان باردار توسط عاملین زایمان تحت تاثیر نوع زایمان ترجیحی برای خودشان می باشد. داشتن ترجیح مثبت عاملین زایمان نسبت به سیر زایمان طبیعی, می تواند برعملکرد آنان در امر مشاوره به مادران باردار در رابطه با نوع زایمان و میزان تلاش برای انجام زایمان طبیعی تاثیرگذار باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.