مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

245

دانلود:

67

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیرکاربرد لاگ بوک بر یادگیری دانشجویان پرستاری در بخش زنان

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 38

چکیده

 مقدمه: راهنمای یادگیری بالینی در صورتی که با لاگ بوک ادغام شوند, با فراهم آوردن فرصت تعامل بیشتر بین دانشجو, محیط بالینی و مربی, ابزار مناسبی برای افزایش یادگیری بالینی محسوب می گردند, لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر کاربرد راهنمای یادگیری بالینی بر یادگیری دانشجویان صورت گرفت.مواد و روشها: این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است که بر روی 25 دانشجوی پرستاری کارآموزی در عرصه انجام شد. ابتدا بر اساس یک مطالعه دلفی, راهنمای یادگیری بالینی ادغام شده با لاگ بوک برای بخش زنان طراحی و تدوین شد. سپس دانشجویان به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه کنترل به روش معمول و گروه تجربی در بخش های منتخب با استفاده از لاگ بوک آموزش دیدند. میزان یادگیری دانشجویان در بالین در حیطه شناختی و مهارتی در هر دو گروه بررسی گردید.یافته ها: میانگین نمرات دانشجویان در بخش زنان در دو حیطه شناختی و مهارتی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل بیشتر بود ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود.بحث و نتیجه گیری: باید اذعان نمود که با توجه به افزایش نمره دانشجویان در حیطه مهارت و شناخت در بخش زنان, عدم معنی - داری آماری از ارزش این روش مفید آموزشی نمی کاهد. بر اساس یافته های مطالعه حاضرمی توان نتیجه گیری نمود که استفاده از راهنمای یادگیری بالینی باعث افزایش نمره یادگیری در حیطه شناختی و مهارتی می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی