Start: 2/2/2023 3:36:47 PMEnd: 2/2/2023 3:36:48 PM >> 692

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,097

دانلود:

947

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نشانه شناسی شعر: کاربست نظریه مایکل ریفاتر بر شعر «ای مرز پر گهر» فروغ فرخزاد

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 130

چکیده

 نقد نشانه شناختی ازجمله رویکرد های نظام مند نیمه دوم قرن بیستم است که در تبیین ماهیت و کارکرد متون ادبی نقش داشته است. مایکل ریفاتر, منتقد فرانسوی تبار آمریکایی, در کتاب نشانه شناسی شعر (1978), چارچوبی نشانه شناختی را برای خوانش شعر پیشنهاد کرد که به صورت گسترده  مورد استفاده قرار گرفت. مقاله حاضر, نخست رویکرد نظری ریفاتر را معرفی می کند و سپس بر مبنای آن به خوانش شعر «ای مرز پر گهر» از دفتر چهارم اشعار فروغ فرخزاد می پردازد. هدف این تحقیق تلاش برای خوانش دقیق تر و ژرف تر شعر مورد نظر, به استناد چارچوب پیشنهادی ریفاتر است, زیرا فرض ما این است که رویکرد ریفاتر, با توجه به ظرفیت های نظری و دستاوردهای عملی که تاکنون در ارتباط با تحلیل اشعار اروپایی داشته, توانایی تحلیل شعر معاصر فارسی را دارد. در عین حال, اگرچه یافته های این مقاله, به طور مشخص و در وهله اول, در ارتباط با شعر مورد بررسی است و با تعمیم, در مورد اشعار دوره پختگی فروغ فرخزاد مصداق دارد, اما در صورت موثر بودن می تواند زمینه ای برای استفاده از این رویکرد و حتی رویکردهای نظیر آن برای بررسی اشعار معاصر فارسی فراهم کند تا شاید از این طریق امکان خوانش های خلاقانه تری از این اشعار فراهم آید.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی