مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جستارهای زبانی | سال:1389 | دوره:1 | شماره:4 | صفحه شروع:77 | صفحه پایان:91

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

144

دانلود:

109

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مناسبات زبانی و / یا زنجیرمندی خرد و کلان در قصص قرآنی (با نگاهی به داستان یونس (ع))

نویسنده

حری ابوالفضل

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 91

چکیده

 این مقاله, مناسبات و / یا زنجیرمندی مفهومی و متنی را در سطوح خرد و کلان در قصص قرآنی با نگاهی به داستان یونس (ع) بررسی می کند. ابتدا این مساله مطرح می شود که میان آیات یک سوره با یکدیگر و با سایر سوره ها, از جمله قصص قرآنی, چه تناسبی برقرار است. سپس, ضمن اشاره به پیشینه علم المناسبه در سنت تفسیر قرآنی, از دیدگاه زبان شناسی, بحث زنجیرمندی مفهومی و متنی در سطوح خرد و کلان مطرح می شود: «ساز و کاری زبان شناختی که به برساخت متون, متنیت آن ها و شبکه روابط معنایی میان متون می پردازد». آن گاه این زنجیرمندی در سطوح بینا آیه ای و بینا سوره ای در آیات مربوط به داستان یونس (ع) بررسی می شود داستان یونس که به صورت روایت میان افزود در شش سوره و هجده آیه آمده, از حیث مفهومی و متنی با سایر قصص و از جمله سیره پیامبر متناظر به نظر می آید. در نهایت, داستان یونس به  واسطه برخی آیتم ها مثل جناس سازی و تکرار برخی مضامین مانند صبر, دعا و عدم پذیرش حق, از حیث مفهومی و متنی به داستان سایر پیامبران و از جمله شخص پیامبر (ص) زنجیرسازی می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID