مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

205

دانلود:

92

استناد:

2

اطلاعات

عنوان

فراوانی کاندیدوری در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه

صفحات

 صفحه شروع 228 | صفحه پایان 234

چکیده

 مقدمه: برخی از گونه های کاندیدا به ویژه کاندیدا آلبیکنس فلور بدن انسان و حیوانات هستند که در پوست, حلق, دهان, دستگاه گوارش و مجرای ادرار به صورت هم زیست حضور داشته و ممکن است به صورت اولیه به ویژه در بیماران بستری در بیمارستان کلونیزه شده و سپس ایجاد بیماری نمایند. بر اساس مطالعات اخیر کاندیدوری در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه به سرعت در حال افزایش است. هدف از بررسی حاضر تعیین فراوانی کاندیدوری مرتبط با سوندهای ادراری در این بیماران جهت تعیین عوامل خطر کاندیدوری و توزیع فراوانی گونه های کاندیدا بود.روش: با طراحی یک مطالعه توصیفی- مقطعی 110 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه با محدوده سنی بالاتر از 18 سال که برای مدت بیش از 7 روز سوند ادراری داشتند مورد مطالعه قرار گرفتند. از هر بیمار بلافاصله پس از تعویض سوند ادراری, نمونه ادرار تازه گرفته شده و حداکثر ظرف یک ساعت به آزمایشگاه منتقل و مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات بر پایه پرسش نامه و چک لیستی برای ثبت ویژگی های دموگرافیک بود.یافته ها: از میان 110 بیمار 65 نفر (59.1%) مرد و 45 نفر (40.9%) زن بودند. در مجموع 29 نفر (26.4%) مبتلا به کاندیدوری بودند که با کشت تایید شد. بیشترین فراوانی مربوط به گونه کاندیدا آلبیکنس (34.3%) بود. عوامل خطر کاندیدوری مرتبط با سونداژ شامل سن, طول مدت بستری و طول مدت سونداژ, مصرف بیشتر از دو نوع آنتی بیوتیک, مصرف کورتیکواستروئید و دیابت ملیتوس بود.نتیجه گیری: با توجه به افزایش روزافزون ابتلا به گونه های مختلف کاندیدا در بیماران بستری به ویژه در بخش مراقبت های ویژه, توصیه می شود که مراقبت بیشتری در پیشگیری از ابتلا به این ارگانیسم اعمال شده و در بیمارانی که عوامل خطر کاندیدوری در آنها وجود دارد توجه خاص مبذول شود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.